Allegro i duże marki inicjują dyskusję o dostępności cyfrowej

BAF to inicjatywa partnerska m.in. Fundacji Widzialni, Allegro, Microsoft Polska, Orange Polska. Forum ma służyć wymianie doświadczeń, by odpowiedzieć na zobowiązania wobec Europejskiego Aktu o Dostępności. Wymaga on zapewnienia dostępu do informacji niezależnie od wieku i ograniczeń.

Z Raportu Digital 2022 wynika, że z internetu korzysta już 4,95 miliarda ludzi na całym świecie, co oznacza, że 69,5% populacji to jego użytkownicy. Coraz chętniej, częściej i aktywniej korzystamy z internetu oraz możliwości, które oferuje. Jednak pytanie, czy każdy na równi ma do niego dostęp, mało kto sobie zadaje. A to właśnie obejmuje dostępność cyfrowa.

Do czerwca 2022 r. Polska zobowiązana jest do opracowania i przyjęcia nowych przepisów dotyczących dostępności towarów i usług podmiotów komercyjnych, nakładanych na wszystkie kraje członkowskie UE przez Europejski Akt o Dostępności (European Accessibility Act - EAA). Rozszerza on obowiązki dostosowania wspomnianych produktów i usług do standardów dostępności na wiele obszarów biznesowych, takich jak: handel elektroniczny, bankowość, transport, telekomunikacja, usługi audiowizualne, e-książki, łączność alarmowa, system nadzoru rynku i obszar cyfrowy.

Celem BAF jest współpraca i wzajemna inspiracja w wypracowywaniu i promowaniu najlepszych standardów oraz dobrych praktyk w dostępie do usług oferowanych w sieci dla osób z indywidualnymi potrzebami, w tym także edukacja w tym zakresie.

Przypomnijmy, że aktem prawnym dotyczącym dostępności cyfrowej w Polsce jest Ustawa z 4 kwietnia 2019 r., o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (PDF - 470kB). Wskazana ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 327 z 02.12.2016, str. 1).

Czym jest dostępność cyfrowa?

Tłumaczy się ją jako zapewnienie dostępu do informacji możliwie największej grupie użytkowników niezależnie od ich wieku, niepełnosprawności, sprzętu oraz oprogramowania. Dostępność cyfrowa jest prawem każdego człowieka do swobodnego i wolnego od wszelkich barier dostępu do zasobów cyfrowych. Sprawia, że z serwisów internetowych, aplikacji mobilnych, dokumentów, multimediów i innych rozwiązań cyfrowych, swobodnie i samodzielnie mogą korzystać dzieci, osoby starsze, ludzie z różnymi problemami fizycznymi czy sensorycznymi lub niepełnosprawnościami wzroku, słuchu, ruchu (trwałymi i tymczasowymi), osoby z niepełnosprawnością intelektualną bądź zaburzeniami poznawczymi.

Taką potrzebą może być np. powiększenie tekstu interesującego nas artykułu cyfrowego, gdy zapomnieliśmy okularów, lub też włączenie napisów w oglądanym materiale dźwiękowym, jeżeli nie mamy słuchawek, a przebywamy w miejscu, w którym jest dużo osób. Potrzebą każdego człowieka może być również możliwość powiększenia zdjęcia na telefonie, używając jednego palca, np. klikając w przycisk lub dwukrotnie zamiast szczypania.

Dostępność cyfrowa jest zatem jedną z cech, które powinny posiadać rozwiązania cyfrowe, aby umożliwić korzystanie z nich jak najszerszej grupie użytkowników, na równych i niedyskryminujących zasadach. Dotyczy więc każdego z nas.

Od ponad dwóch dekad obserwuje się przyspieszenie i nasilenie procesów cyfryzacji, a więc rosnące zastosowanie technologii cyfrowych przez instytucje publiczne, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, ich pracowników, konsumentów oraz obywateli. Wielu z nas więc aktywnie korzysta z cyfryzacji poprzez np. składanie wniosku o wydanie nowego dokumentu tożsamości przez Internet, szuka nowych informacji, zdalnie kupuje produkty żywnościowe, prezenty dla dzieci lub odzież, znajduje przyjaciół lub też zwyczajnie korzysta z rozrywki poprzez popularne serwisy streamingowe.

Regulacje prawne w Polsce

Aktem prawnym dotyczącym dostępności cyfrowej w Polsce jest Ustawa z 4 kwietnia 2019 r., o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (PDF - 470kB). Wskazana ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 327 z 02.12.2016, str. 1).

Strony internetowe oraz wytworzone aplikacje mobilne są dostępne cyfrowo, jeżeli spełniają konkretne wymagania, które zostały zebrane w tabeli będącej załącznikiem do tej ustawy. Tabela jest równoważna standardowi WCAG na poziomie AA (z niewielkimi ograniczeniami). Aktualnie obowiązujący WCAG 2.1. to standard, który określa, w jaki sposób tworzyć strony internetowe oraz aplikacje mobilne, aby swobodnie mogły z nich korzystać osoby z indywidualnymi potrzebami oraz niepełnosprawnościami, w oparciu o cztery główne zasady: postrzegalność, funkcjonalność, zrozumiałość, solidność.

Strony zgodnie z ustawą muszą mieć bezwzględnie podmioty publiczne, czyli jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, osoby prawne, utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym finansowane ze środków publicznych w ponad 50% lub z ponad połową udziałów albo akcji, lub nadzorem nad organem zarządzającym, lub z prawem do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego, związki tych podmiotów oraz niektóre organizacje pozarządowe.

Wymiana doświadczeń, czyli Business Accessibility Forum

– Wdrożenie nowych przepisów dotyczących dostępności to wielkie wyzwanie dla biznesu, ale również dla legislatorów. W ramach BAF chcemy doprowadzić do sytuacji win-win, aby na dostępności skorzystali wszyscy. Z jednej strony biznes, dostosowując swoje towary i usługi, powiększa liczbę klientów, do których może dotrzeć, z drugiej strony – klienci otrzymują bardziej dostępne produkty - mówi Artur Marcinkowski, przewodniczący Rady Fundacji Widzialni.

Aleksandra Sroka-Krzyżak, strategy director/chief of staff, Allegro, twierdzi, że Allegro stara się projektować usługi tak, aby były dostępne dla każdego i na każdym etapie procesu zakupowego – począwszy od samej platformy internetowej, a skończywszy na łatwym dojeździe do automatów paczkowych. – Głęboko wierzymy, że powstanie Business Accessibility Forum pomoże dalej podnosić standardy dostępności usług cyfrowych w Polsce, a także stworzy kolejną przestrzeń do współpracy firm i organizacji na rzecz niwelowania barier oraz rozwijania dostępnych produktów – dodaje.

– Jednym z ważnych zadań w zakresie integracji cyfrowej, która jest częścią strategii społecznej odpowiedzialności Orange Polska, jest odpowiedź na potrzeby klientów z niepełnosprawnościami i osób starszych. Poprzez współpracę z organizacjami społecznymi uczymy się, jak najlepiej dostosować nasze usługi, ofertę oraz komunikację dla klientów o szczególnych potrzebach – Anna Kowalik-Mizgalska, dyrektor CSR, analiz i wydarzeń, Orange Polska.

Źródło: https://baforum.pl/