GfK: nastroje konsumenckie znów nieznacznie w dół

Mieszkańcy naszego kraju reagują na turbulencje gospodarcze i geopolityczne nieco spokojniej niż przeciętni obywatele Unii Europejskiej - wynika z danych gromadzonych przez GfK. Mimo tego maj upłynął w Polsce pod znakiem dalszego spadku wskaźnika nastrojów konsumenckich.

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, wyniósł w maju br. -15,8 i spadł o 1,7 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Dla porównania na terenie całej Unii średnia dla barometru wynosi już -22,2, a warto podkreślić, że jeszcze pięć miesięcy temu przeciętne nastroje unijne utrzymywały się na wyższym poziomie niż nad Wisłą.

Nieznaczny spadek to kontynuacja uśrednionego trendu z ostatniego półrocza. Dane GfK wskazują, że niżej niż przed miesiącem oceniamy np. obecną i przyszłą sytuację finansów domowych. W przypadku sytuacji gospodarczej kraju statystyki niemal nie uległy zmianie.

W maju ujemne nastroje konsumenckie odnotowano w większości grup wiekowych. Najniższy wskaźnik (-26,3) – ze znaczną różnicą względem pozostałych – utrzymuje się w grupie osób, które ukończyły 60. rok życia. Najwyższy wynik dotyczy z kolei grupy 15-22 lata i wynosi on 4,1. Jest to jednocześnie jedyna badana grupa wiekowa, w której wskaźnik barometru utrzymał się na dodatnim poziomie. Zgodnie z danymi gromadzonymi przez GfK, niezmiennie wraz ze wzrostem wieku, wskaźnik nastrojów konsumenckich w Polsce osiąga proporcjonalnie niższy poziom.

W przypadku podziału na płeć, po jednorazowym odwróceniu trendu w marcu br., w kolejnym miesiącu nastąpił powrót do statystyk, wedle których gorsze nastroje notowane są w Polsce wśród kobiet. Maj to kontynuacja tego trendu, przy czym nastroje konsumenckie wśród kobiet są już wyraźnie słabsze niż u mężczyzn (-18,5 vs. -13,9).

Większe dysproporcje możemy zaobserwować także w przypadku różnych poziomów wykształcenia, jednak różnice w tym zakresie nie są tak wyraźne jak jeszcze kilka miesięcy temu. W maju br. najsłabsze nastroje konsumenckie dotyczyły grupy osób z wykształceniem wyższym (-18,4). Dla porównania wśród osób z wykształceniem podstawowym, wskaźnik osiągnął poziom -6,5.

– Dwa największe zmartwienia Polaków to obecnie wysoka inflacja oraz konflikt w Ukrainie. Obecna sytuacja, choć nie napawa optymizmem, jest oceniana mimo wszystko lepiej niż to, co miało miejsce pod koniec 2020 roku, w kulminacyjnej fali pandemii COVID-19. Wtedy wartość indeksu spadła do rekordowego w 18-letniej historii poziomu –33 punktów – mówi Artur Noga-Bogomilski, head of market intelligence w firmie GfK w Polsce.

W maju br. kluczowe składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się tak:

 

Badanie zrealizowano 5-11 maja 2022 r. w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie) na kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1000 osób. Struktura respondentów została dobrana z zachowaniem rozkładu wybranych parametrów społeczno-demograficznych odzwierciedlającego rozkład tych cech w populacji generalnej.

Barometr może przyjmować wartości od –100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 roku. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską.

Katarzyna Pierzchała 5271 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.