2062 zł - tyle wynosi średni dochód na osobę w polskiej rodzinie

W 2021 r. sytuacja materialna polskich gospodarstw domowych nieznacznie poprawiła się pomimo pandemii, która miała znaczący wpływ zwłaszcza na poziom i strukturę wydatków: gospodarstwa osiągnęły wyższe dochody, ale i ponosiły wyższe wydatki.

Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę wyniósł według GUS w 2021 r. 2062 zł i był realnie wyższy o 2,2% (nominalnie o 7,4%) od dochodu z 2020 r. Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych wyniosły w 2021 r. 1316 zł i były realnie wyższe o 3,5% (nominalnie o 8,8%) od wydatków z 2020 r. Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne sięgnęły 1269 zł i były realnie wyższe o 3,6% (nominalnie o 8,9%) w stosunku do 2020 r. Największy wzrost dotyczył wydatków na edukację, restauracje i hotele, transport, odzież i obuwie oraz zdrowie.

W 2021 r. nadal utrzymywało się relatywnie duże zróżnicowanie przeciętnych miesięcznych dochodów i wydatków pomiędzy różnymi grupami społeczno-ekonomicznymi gospodarstw domowych. Podobnie jak w latach poprzednich, najwyższy przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych (2487 zł) oraz przeciętne miesięczne wydatki (1490 zł) na osobę wystąpiły w gospodarstwach osób pracujących na własny rachunek, poza gospodarstwem rolnym. W tej grupie gospodarstw domowych – w stosunku do przeciętnej dla ogółu gospodarstw domowych w Polsce – zarówno dochód, jak i wydatki były wyższe, odpowiednio o 20,6% i o 13,2% (w 2020 r. odpowiednio o 16,6% i o 16,8%).

Generalnie jednak w 2021 r. 49,7% gospodarstw domowych dysponowało przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na osobę wynoszącym poniżej 2000 zł (56% w 2020 r.), 42,4% gospodarstw domowych miało dochód od 2000 do 4000 zł na osobę (37,6% w 2020 r.), 5,6% gospodarstw dysponowało dochodem od 4000 do 6000 zł na osobę (4,7% w 2020 r.), a 6000 zł lub więcej na osobę miało 2,3% gospodarstw domowych (1,7% w 2020 r.). W 2021 r. odsetek gospodarstw domowych z przeciętnym miesięcznym dochodem co najmniej 2000 zł na osobę wyniósł 50,3% (w 2020 r. – 44,0%).

Podobnie jak w latach ubiegłych wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe mają najwyższy udział w strukturze wydatków ogółu gospodarstw domowych – 26,4%. Od 2016 r. udział wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe rośnie, przy czym w 2020 r. w związku z pandemią COVID-19 silnie wzrósł, a w 2021 r. zmalał o 1,3 p. proc. Drugą istotną pozycję w wydatkach gospodarstw domowych stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii.

W wyniku pandemii część gospodarstw domowych była zmuszona do podejmowania decyzji o: ograniczaniu wydatków, korzystaniu z oszczędności, zaciąganiu kredytów i pożyczek, sprzedaży części majątku, rezygnacji ze spłaty stałych zobowiązań finansowych czy udzieleniu wsparcia finansowego rodzinie i znajomym. Mimo to w 2021 r., w porównaniu z 2020 r., subiektywna ocena gospodarstw we wszystkich grupach społeczno-ekonomicznych poprawiła się.Ilona Mrozowska 4642 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.