Polacy uważają, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku

Ponad połowa badanych - 57% - uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest tylko co czwarty ankietowany - 27% - wynika z sondażu CBOS.

W maju, w stosunku do kwietnia, w niewielkim stopniu umocniło się przekonanie, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku. Uważa tak połowa badanych (57%, wzrost o 4 punkty procentowe), a nieco więcej niż co czwarty jest przeciwnego zdania (27%). Co szóstemu respondentowi trudno ją ocenić (16%, spadek o 5 punktów).

W porównaniu z kwietniem poprawiły się jednak przewidywania dotyczące ogólnej sytuacji w Polsce w ciągu najbliższego roku. Przybyło uważających, że nastąpi jej poprawa (o 3 punkty, do 12%), ubyło obawiających się pogorszenia (spadek o 2 punkty, do 53%), a odsetek zakładających utrzymanie status quo nie zmienił się (26%). Co jedenasty badany nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat (9%).

W stosunku do ubiegłego miesiąca nie zmieniły się znacząco oceny sytuacji gospodarczej w kraju. Największa część badanych ocenia ją negatywnie (41%), trzech na dziesięciu przeciętnie (29%, spadek o 4 punkty), a co czwarty (25%, wzrost o 2 punkty) – pozytywnie. Stosunkowo niewielu nie ma wyrobionej opinii w kwestii kondycji gospodarki w Polsce (5%).

W porównaniu z poprzednim miesiącem poprawiły się prognozy dotyczące sytuacji gospodarczej. Zmniejszył się odsetek badanych obawiających się jej pogorszenia (o 4 punkty, do 46%), a zwiększyły się odsetki liczących na poprawę (o 3 punkty, do 13%) oraz nieoczekujących zmian w tym obszarze (o 2 punkty, do 31%). Co dziewiąty ankietowany nie ma zdania w tej sprawie (11%).

Autorzy raportu wskazują, że w ciągu ostatniego miesiąca zmniejszyły się odsetki badanych deklarujących, że im i ich rodzinom żyje się dobrze (o 3 punkty, do 55%), zwiększyły twierdzących, że przeciętnie (o 4 punkty, do 39%), a liczba niezadowolonych praktycznie pozostała bez zmian (6%).

Jednocześnie przybyło zadowolonych z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych (o 3 punkty, do 56%), ubyło niezadowolonych (o 2 punkty, do 6%), a liczba oceniających je przeciętnie nie zmieniła się (39%).

Blisko połowa ankietowanych uważa, że poziom życia ich i ich rodzin nie ulegnie zmianie (46%), więcej niż co czwarty spodziewa się pogorszenia (28%, spadek o 2 punkty), a relatywnie niewielu oczekuje poprawy (13%).

Badanie zrealizowano w dniach od 2 do 12 maja 2022 roku na próbie liczącej 1087 osób (w tym: 58,9 proc. metodą CAPI, 28,7 proc. – CATI i 12,4 proc. – CAWI).

Źródło: PAP, Zdjęcie: Shutterstuck