UOKiK wziął pod lupę ceny

Kontrolą objęto łącznie 2 232 przedsiębiorców.

W 2020 r. Inspekcja Handlowa przeprowadziła na terenie całego kraju kontrole, których celem było sprawdzenie przestrzegania przez przedsiębiorców obowiązków w zakresie informowania o cenach towarów i usług oraz sposobu uwidocznienia informacji o cenach.

W toku kontroli sprawdzono, czy w miejscu sprzedaży detalicznej lub w miejscu świadczenia usług przedsiębiorcy uwidaczniają w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen, ceny towarów (usług) oraz ceny jednostkowe , a także porównano zgodność uwidocznionych cen z cenami zakodowanymi w kasie, w czytniku oraz informacjami podanymi w materiałach reklamowych.

Kontrolą objęto łącznie 2 232 przedsiębiorców, w tym:
• 1079 placówek detalicznych,
• 559 placówek należących do sieci handlowych,
• 330 placówek, w których przedsiębiorcy prowadzili działalność usługową,
• 135 placówek gastronomicznych,
• 56 myjni samochodowych,
• 28 stacji benzynowych,
• 25 parkingów,
• 20 placówek, w których przedsiębiorcy prowadzili działalność usługową w zakresie hotelarstwa.

Inspektorzy podczas kontroli stwierdzili nieprawidłowości u 1 115 przedsiębiorców (50% skontrolowanych), w tym:
• w 607 placówkach detalicznych,
• w 305 placówkach należących do sieci handlowych,
• w 87 placówkach gastronomicznych,
• w 75 placówkach, w których przedsiębiorcy prowadzili działalność usługową,
• w 12 myjniach samochodowych,
• na 16 stacjach benzynowych,
• na 8 parkingach,
• w 5 placówkach, w których przedsiębiorcy prowadzili działalność usługową w zakresie hotelarstwa.

Jak wynika z raportu stosunkowo najwięcej nieprawidłowości kontrolerzy Inspekcji Handlowej stwierdzili na stacjach
benzynowych i w sklepach detalicznych, a także w lokalach gastronomicznych oraz w sklepach sieci handlowych.

Kontrolą objętych zostało 471 223 partie produktów, kwestionując sposób oznakowania ceną 12,4% skontrolowanych partii produktów (tj. 58.538 partii).

W miejscach sprzedaży towarów Inspekcja Handlowa stwierdziła:
• brak cen przy 8 710 partiach wyrobów (1,8% zbadanych),
• nieprawidłowe oznaczenia ceną w przypadku 9 563 partii produktów (2% skontrolowanych),
• brak cen jednostkowych przy 44 146 partiach wyrobów (9,4% skontrolowanych), a przy 1 691 partiach błędnie
wyliczono cenę jednostkową.

Na stacjach benzynowych (poza nieprawidłowościami dot. uwidocznienia cen przy produktach) i parkingach, stwierdzano, że ceny paliw były niewidoczne dla kierowców zbliżających się do stacji benzynowej/parkingu;

W placówkach świadczących różnego rodzaju usługi:
• brak cennika,
• niewłaściwie, budzące wątpliwości zapisy w cennikach, np. brak jednoznacznej ceny za świadczone usługi, ceny w
przedziałach „od...do...” oraz w dolnej granicy ceny „od...” lub stwierdzenia typu: „wycena indywidualna”, bez dokładnego określenia rodzaju i zakresu świadczonych usług, ceny netto, tj. bez stawki podatku VAT;

W przypadku lokali gastronomicznych:
• brak cennika,
• braku w cenniku informacji o ilości nominalnej oferowanych potraw i napojów;

W przypadku usług hotelarskich:
• brak cennika oferowanych usług hotelarskich,
• nieprawidłowości w cenniku, tj. podanie cen w sposób budzący wątpliwości co do ich wysokości tj. „od...do”,
• brak w pokoju hotelowym katalogu, zawierającego ceny oferowanych usług.

W 1 224 placówkach sprzedaży detalicznej inspektorzy dokonali porównania zgodności cen uwidocznionych z cenami zakodowanymi w kasie, w czytniku oraz informacjami podanymi w materiałach reklamowych. Niezgodności na niekorzyść konsumentów stwierdzono w 48 placówkach (3,9% skontrolowanych wyrobów).

Dodatkowo, dokonując zakupu kontrolnego przed rozpoczęciem kontroli, sprawdzano rzetelność obsługi konsumentów, tj. czy w przypadku produktów sprzedawanych „na wagę” (np. ciast) sprzedawcy odliczają wagę opakowania, czy nie - co prowadziłoby do pobierania wyższej należności. Nieprawidłowości stwierdzono w 26 przypadkach. W toku kontroli odnotowano także nieprawidłowe rejestrowanie danych na paragonach fiskalnych, np. doliczenie towaru, którzy faktycznie nie został kupiony, brak nazwy produktu pozwalającej zidentyfikować kupiony towar zaewidencjonowanie ilości i cen jednostkowych produktów niezgodnych ze stanem faktycznym.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzone nieprawidłowości dały podstawę do wydania:
• 621 decyzji nakładających na przedsiębiorców kary pieniężne o łącznej kwocie 491 069 zł za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów w zakresie informowania o cenach,
• 19 decyzji nakładających na przedsiębiorców kary pieniężne o łącznej kwocie 328 430 zł za kolejne naruszenie
obowiązków wynikających z przepisów w zakresie informowania o cenach.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.