Sprzedaż alkoholu - jakie formalności?

Jeśli zamierzasz sprzedawać alkohol musisz uzyskać stosowne zezwolenie. Bez niego nie możesz handlować trunkami ani w sklepie, ani w restauracji. Podpowiadamy, co zrobić, by uzyskać stosowny dokument.

Osoby, które nigdy nie zajmowały się sprzedażą alkoholu, mogą być zaskoczone tym, jak skomplikowany jest to biznes. - Niestety, przedsiębiorca zainteresowany dystrybucją napojów alkoholowych musi spełnić wiele wymagań formalnych – mówi Remigiusz Zdrojkowski z firmy PRO-LOG, zajmującej się logistyką towarów akcyzowych.

Od czego zacząć?
Przede wszystkim warto wiedzieć, że istnieją trzy rodzaje zezwoleń (w zależności od mocy alkoholu):
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- powyżej 18% zawartości alkoholu.

Zastanów się, jakiego zezwolenia potrzebujesz w swoim punkcie. W razie potrzeby można wnioskować o wszystkie trzy w jednym dokumencie.

Wniosek składamy do urzędu miasta lub gminy, właściwego dla lokalizacji punktu sprzedaży. Można tego dokonać podczas wizyty w urzędzie, listownie, a także elektronicznie. Gdy sklep lub restauracja jest spółką cywilną, to wniosek muszą podpisać wszyscy wspólnicy. Jeśli spółkę reprezentuje jedna osoba, wniosek podpisuje tylko ona.

Sprawę można załatwić także przez pełnomocnika. Trzeba pamiętać wtedy o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (w wysokości 17 zł wpłaconej na konto urzędu miasta). Nie płacimy za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

- Nie ma konkretnego terminu na złożenie wniosku. Wnioskować o zezwolenie można w dowolnym momencie, ale przed rozpoczęciem sprzedaży napojów alkoholowych. Pamiętać trzeba także o tym, by uzyskać odpowiednie zezwolenie od osoby, która zarządza budynkiem, w którym prowadzona będzie sprzedaż alkoholu – podkreśla przedstawiciel firmy PRO-LOG.

W zależności od punktu, w którym chcemy dokonywać sprzedaży, do wniosku dołączamy zgodę właściciela budynku, zgodę użytkownika budynku, zgodę zarządcy budynku, zgodę administratora budynku lub dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

Warunki wydania zezwolenia
W sytuacji kiedy wniosek jest poprawny, lokalizacja punktu sprzedaży odpowiednia (punkt znajduje się w odpowiedniej odległości od kościoła lub szkoły) i zapłaciłeś za wydanie stosownego dokumentu (od 525 zł do 2.100 zł – w zależności od rodzaju alkoholu), to urząd wyda zezwolenie.

Pamiętaj, że rada gminy ustala maksymalną liczbę zezwoleń, jaka może być wydana na danym terenie. Uchwałę w tym zakresie znajdziesz na stronie internetowej właściwego urzędu gminy lub miasta.

Może zdarzyć się też tak, że do urzędu wpłynie więcej wniosków niż wynosi limit ustalony przez radę gminy. W takim przypadku o przyznaniu zezwolenia będzie decydować większa odległość planowanego punktu sprzedaży od najbliższego działającego już sklepu czy baru oraz to, ile tego typu punktów już prowadzisz. Im mniej, tym lepiej. Ocena lokalizacji należy do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Trzeba też wiedzieć, że zezwolenia wydawane są na określony czas: minimum 2 lata dla handlu detalicznego (sklep, stacja benzynowa) i minimum 4 lata dla lokali gastronomicznych (restauracja, pub).
Zezwolenie wydawane jest w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do 2 miesięcy, gdy urząd będzie potrzebował dodatkowych informacji. O takim przypadku zostaniesz jednak każdorazowo powiadomiony.

Kiedy można stracić zezwolenie?
Utrata zezwolenia może dotyczyć sytuacji cofnięcia lub wygaśnięcia dokumentu. Urząd może cofnąć zezwolenie w sytuacji gdy:

- będziesz sprzedawać alkohol osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
- nie wezwiesz policji lub straży miejskiej do awanturujących się klientów,
- będziesz sprzedawać alkohol pochodzący z nielegalnych źródeł,
- podasz fałszywe dane w oświadczeniu o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych (np. gdy zaniżysz, albo zawyżysz wartość sprzedanego alkoholu),- popełnisz przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
- zostanie wobec ciebie orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Wniosek o ponowne wydanie zezwolenia można złożyć nie wcześniej niż po 3 latach od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Zezwolenie wygasa w przypadku likwidacji punktu sprzedaży, upływu terminu ważności zezwolenia, zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży, zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej, niezłożenia oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do 31 stycznia lub niezapłacenia opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach.

W sytuacji, gdy zezwolenie wygasło z powodu braku oświadczenia o rocznej sprzedaży lub niezapłacenia w terminie opłaty, można wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

- Należy pamiętać, że sprzedaż napojów alkoholowych po cofnięciu lub wygaśnięciu zezwolenia jest takim samym przestępstwem jak wtedy, gdy zezwolenie nie zostało w ogóle wydane. W takiej sytuacji należy liczyć się z grzywną - mówi Remigiusz Zdrojkowski.

W jakich innych sytuacjach potrzeba zezwolenia?
Nie tylko regularna sprzedaż alkoholu w sklepie, barze czy restauracji wymaga zezwolenia. Może zdarzyć się, że zezwolenie na detaliczny obrót napojami alkoholowymi wygaśnie, a w sklepie zalegają butelki pełne trunków. Należy wtedy wystąpić o zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych do właściwego wójta, burmistrza czy prezydenta miasta.

Gdy firma zajmuje się organizacją przyjęć, cateringiem lub chce sprzedawać alkohol na festynach i piknikach, należy uzyskać zezwolenie na sprzedaż alkoholu w trakcie przyjęć lub jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Jeszcze inne zezwolenie potrzebne jest, gdy przedsiębiorca wyrabia i rozlewa wino uzyskane z winogron, które pochodzą z upraw własnych (to bardzo ważne), czyli z własnej winnicy. Coraz częściej spotykamy je przecież w Polsce. Po uzyskaniu specjalnego zezwolenia można prowadzić sprzedaż detaliczną takiego wina - spożywanego w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, a także w punkcie sprzedaży zlokalizowanym w miejscu wytworzenia wina.

Co do sprzedaży hurtowej, to w zależności od „procentów” potrzebne jest zezwolenie od marszałka województwa lub ministra właściwego do spraw rozwoju. Tu jednak przepisy są o wiele bardziej szczegółowe i restrykcyjne.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.