Detergenty pod kontrolą UOKiK-u

Inspekcja Handlowa sprawdziła przestrzeganie przez przedsiębiorców obowiązków wynikających z przepisów dotyczących oznakowania opakowań jednostkowych, znajdujących się w obrocie hurtowym i detalicznym.

Zgodnie z planem kontroli Inspekcji Handlowej na II kwartał 2019 roku, przeprowadziła ona kontrolę przestrzegania przez przedsiębiorców obowiązków wynikających z przepisów dotyczących oznakowania
detergentów, znajdujących się w obrocie hurtowym i detalicznym, a także w zakresie prawidłowości obrotu detergentami oferowanymi dla konsumentów, przeznaczonymi do mycia, czyszczenia i prania.

Łącznie kontrolą objętych zostało 72 przedsiębiorców, a nieprawidłowości stwierdzono u 26 z nich.

Ocenie prawidłowości oznakowania opakowań jednostkowych kontrolowanych wyrobów poddano 234 partie detergentów, kwestionując 24. Kontroli zostały poddane m.in.: płyny i proszki do prania, płyny do płukania tkanin, płyny i koncentraty do mycia naczyń, mleczka i płyny do czyszczenia, płyny i środki czyszczące do toalet, produkty do mycia różnych powierzchni, środki do czyszczenia kamienia i rdzy, wybielacze i odplamiacze na bazie aktywnego chloru i inne.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły braku lub niezgodnego z rozporządzeniem w sprawie  detergentów oznakowania opakowań jednostkowych, tj.:

 • 8 partii zakwestionowano z powodu braku adresu, adresu e-mailowego, o ile jest dostępny oraz numeru telefonu, pod którym jest dostępny arkusz danych składników
 • 1 partia z powodu braku nazwy handlowej wyrobu.

Ponadto w zakresie oznakowania wynikającego z załączników VIIA i VIIB rozporządzenia w sprawie detergentów zakwestionowano, 4 z powodu braków w oznakowaniu:

 • 3 partie – w zakresie dotyczącym wskazywania zawartości określonych składników wyszczególnionych w załączniku VIIA ww. rozporządzenia, gdy są one dodawane w stężeniu powyżej 0,2%,
 • 1 partię z uwagi na brak informacji o dozowaniu (załącznik VIIB ww. rozporządzenia).

Inspekcja zbadała także 118 partii produktów sklasyfikowanych jako niebezpieczne, zaś z powodu nieprawidłowego ich oznakowania wynikającego z danej klasyfikacji zakwestionowano 8 z nich.

Z kolei w zakresie wymogów stosowania w oznakowaniu języka polskiego zbadano 213 partie detergentów, kwestionując 7 z nich, m.in. z uwagi na :

 • brak informacji w języku polskim dotyczącym nazwy produktu,
 • brak informacji w języku polskim dotyczącym wskazania zawartości, instrukcji użycia oraz środków ostrożności,
 • brak informacji w języku polskim dotyczących identyfikatora produktu, hasła ostrzegawczego, zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia, odpowiednich zwrotów wskazujących środki ostrożności,
 • brak w języku polskim informacji uzupełniającej o zawartości substancji i kompozycji zapachowej wywołującej reakcje alergiczne,
 • brak informacji o dozowaniu w języku polskim.

Kontroli poddano również 37 partii pod kątem wyposażenia opakowania w zamknięcie utrudniające otwarcie przez dzieci oraz 42 partie w zakresie wyposażenia opakowania w wyczuwalne ostrzeżenie o  niebezpieczeństwie kwestionując po 1 z nich.

Ponadto wojewódzkie inspektoraty zbadały także oznakowanie detergentów w opakowaniach rozpuszczalnych. Skontrolowano 22 partie kapsułek i tabletek do prania oraz 4 partie kapsułek i tabletek do zmywarek nie kwestionując żadnej z nich.

Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, którzy sprzedają produkty w opakowaniach są obowiązani przekazywać użytkownikom tych produktów informacje o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie:

 1. dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych,
 2. właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi,
 3. znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach - co najmniej przez wywieszenie odpowiedniej informacji  w miejscu sprzedaży.

Inspektorzy przeprowadzili w tym zakresie kontrole u 72 przedsiębiorców, z czego u 13 z nich stwierdzono brak powyższych informacji. Zgodnie z obowiązującym prawem wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej wydali 11 decyzji administracyjnych nakładając w 9 przypadkach administracyjne kary pieniężne w łącznej wysokości 4 500 zł oraz w dwóch przypadkach odstąpiono od wymierzenia kary na podstawie przepisu art. 189f § 1 pkt 1 Kpa, 2 decyzje.

Inspektorzy w toku kontroli sprawdzili również czy przedsiębiorcy pobierali opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Inspektorzy sprawdzili 68 przedsiębiorców w tym zakresie, nie stwierdzając nieprawidłowości.

Na opakowaniach detergentów producent nie ma obowiązku podawania terminu trwałości, dlatego zagadnienie to sprawdzano jedynie w przypadku, gdy producent dokonał takiej deklaracji. 6 Spośród sprawdzanych produktów w ww. zakresie (197 partii) zakwestionowano 8 partii.

Przeprowadzone kontrole stały się podstawą do:

 • 7 wszczęcia 15 postępowań administracyjnych, w wyniku których wydano: 11 decyzji administracyjnych za naruszenie przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – nakładając w 9 przypadkach administracyjne kary pieniężne w łącznej wysokości 4 500 zł oraz w dwóch przypadkach odstąpiono od wymierzenia kary na podstawie przepisu art. 189f § 1 pkt 1 Kpa, 2 decyzje – zarządzenia pokontrolne na postawie art. 32 ust. o Inspekcji Handlowej zarządzające usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i 1 decyzja na podstawie art. 18 ustawy o Inspekcji Handlowej wstrzymującą wprowadzanie kwestionowanych wyrobów do obrotu, pozostałe postępowania są w toku,
 • wystosowania 10 wystąpień pokontrolnych do dostawców, importerów i producentów zakwestionowanych towarów,
 • skierowania 6 pism do dostawców (producentów),
 • postawienia 5 żądań porządkowo – organizacyjnych,
 • wystosowania 4 pisma informacyjne do właściwych terenowo stacji sanitarno – epidemiologicznych,
 • skierowania 3 wniosków do sądu,
 • nałożenia dwóch mandatów karnych w łącznej wysokości 300 zł w związku z popełnieniem wykroczenia określonego w art. 601 § 2 Kodeksu wykroczeń,
 • wydania 1 pouczenia w trybie art. 41 Kodeksu wykroczeń,
 • podjęcia przez przedsiębiorców dobrowolnych działań naprawczych.