Mariusz Świtalski znowu na celowniku

Sąd Okręgowy w Poznaniu udzielił trzeciego zabezpieczenia na roszczenia Forteam Investments wobec biznesmena. Tym razem chodzi o 45,94% akcji spółki Czerwona Torebka.

Forteam Investments Ltd., spółka inwestycyjna należąca do amerykańskiego funduszu private equity Delta Capital, uzyskała trzecie sądowe zabezpieczenie swoich roszczeń. Zostało ono udzielone przez Sąd Okręgowy w Poznaniu przeciwko kontrolowanej przez Mariusza Świtalskiego spółce Druga-Sowiniec Capital oraz Krzysztofowi Belcarzowi, który od lat jest związany z różnymi biznesami Mariusza Świtalskiego. W ciągu swojej kariery był m.in. dyrektorem ds. rozwoju w Świtalski FIZ, pełnomocnikiem zarządu ds. handlowych w Czerwonej Torebce, czy partnerem ds. ekspansji w Świtalski & Synowie.

Uzyskane przez Forteam zabezpieczenie dotyczy roszczenia o uznanie za bezskuteczne dwóch umów sprzedaży pakietów akcji spółki Czerwona Torebka (odpowiednio 24 758 600 i 9 707 588 akcji) zawartych w marcu br. pomiędzy funduszem Świtalski FIZ a wymienionymi podmiotami. Zabezpieczenie roszczeń zostało uzyskane przez Forteam w ramach prowadzonego sporu prawnego z Mariuszem Świtalskim, w którym Forteam domaga się od niego i kontrolowanych przez niego spółek zapłaty kwoty ponad 300 mln zł.

Na podstawie uzyskanego zabezpieczenia dokonano kolejnego zajęcia przez Forteam akcji Czerwonej Torebki. Łącznie, na mocy pierwszego (uzyskanego w lutym br.) i trzeciego postanowienia sądu, 48,44% akcji Czerwonej Torebki zostało objętych zabezpieczeniem. Aktualnie 35,5% akcji Czerwonej Torebki zostało zajęte przez komornika, w stosunku do pozostałych 12,94% prowadzone są działania mające do tego doprowadzić.

- Będziemy w pełni korzystać z przyznanych nam przez sąd uprawnień pozwalających na aktywne włączenie się w procesy nadzorcze nad Czerwoną Torebką. Już to robimy, wykonując nasze prawa do ochrony interesów akcjonariuszy oraz ochrony interesów handlowych i aktywów spółki. Podjęte działania obejmują m.in. dogłębną analizę danych historycznych dotyczących wartości i wolumenu obrotów akcjami Czerwonej Torebki. Zamierzamy także skorzystać z naszego prawa do spotkania z Zarządem, który odpowiada za obecną kondycję spółki, aby uzyskać wszystkie istotne informacje i poznać szczegółowe plany dotyczące jej przyszłości. Chcemy również wyrazić nasze obawy dotyczące wątpliwego sposobu zarządzania firmą. Wydaje się, że odbywa się to z korzyścią dla niektórych stron, a nie w sposób wymagany prawem i zgodny z obowiązkami zarządu - powiedział Christopher DeLise, prezes funduszu Delta.

Obie wspomniane powyżej transakcje miały miejsce w marcu br., a uzyskane w lipcu zabezpieczenie jest kolejnym pozytywnym dla Forteam rozstrzygnięciem Sądu.

Przypomnijmy. W lutym br. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał już postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia Forteam Investments przeciwko Mariuszowi Świtalskiemu oraz kontrolowanym przez niego spółkom należącym do Sowiniec Group, w wyniku czego ich aktywa zostały zajęte do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie.

Zabezpieczenie to zostało uzyskane w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie w dalszym postępowaniu cywilnym przeciwko Mariuszowi Świtalskiemu w związku z naruszeniem przez niego umowy gwarancyjnej zawartej z Forteam Investments w 2015 r.

Z kolei pod koniec kwietnia br. Sąd, w związku z potencjalnym pokrzywdzeniem Forteam jako wierzyciela, postanowił o zabezpieczeniu roszczeń Forteam na części majątku dzieci Mariusza Świtalskiego – Mikołaja, Marcina, Mateusza (prezes zarządu Czerwonej Torebki) i Nataszy (prokurent Czerwonej Torebki). Decyzja sądu dotyczy certyfikatów inwestycyjnych w funduszu Świtalski FIZ, które Mariusz Świtalski przeniósł na swoje potomstwo.

A sprawa wyglądała tak: 8 maja 2015 r. Forteam zakupił od Czerwonej Torebki 100% akcji Małpka SA, właściciela sieci sklepów Małpka Express. W rozliczeniu transakcji Forteam zbył swój pakiet akcji (16,18%) Czerwonej Torebki. Podpisując umowę sprzedaży strony zdawały sobie sprawę z trudnego położenia spółki Małpka. W samej umowie wskazano, że strony mają świadomość, iż w celu osiągnięcia progu rentowności tej spółki wymagane jest dalsze znaczne finansowanie.

Dlatego też, dodatkowo Mariusz Świtalski i Sowiniec Group zawarły z Forteam umowę gwarancyjną, która gwarantowała Forteam uzyskanie gwarantowanego zwrotu z inwestycji w Małpkę w przypadku późniejszej odsprzedaży sieci sklepów Małpka Express podmiotowi trzeciemu. Według prawników Mariusz Świtalski złożył na piśmie oświadczenie, iż dysponuje on osobiście majątkiem niezbędnym do wywiązania się z zawartej umowy gwarancyjnej.

Według Funduszu, gdy Forteam próbował sprzedać Małpka Express w 2018 r., nie był w stanie uzyskać ceny równej lub przewyższającej minimalną cenę sprzedaży, pomimo zaangażowania renomowanego, niezależnego banku inwestycyjnego, który przeprowadził proces sprzedaży. Mariusz Świtalski nie skorzystał z prawa pierwszej oferty i również nie odkupił Małpki Express za gwarantowaną cenę.

W związku z tym, 28 grudnia 2018 r. Forteam powiadomił Mariusza Świtalskiego o konieczności przekazania środków pieniężnych należnych Forteam na podstawie umowy gwarancyjnej. Mimo to, Mariusz Świtalski i spółki od niego zależne nie uregulowały należności i zobowiązań wobec Forteam, co w konsekwencji spowodowało konieczność złożenia wniosku o zabezpieczenie i wstąpienia na drogę powództwa cywilnego.

Joanna Hamdan 11261 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.