Polski konsument lubi sklepy stacjonarne

Polski konsument zostawia proporcjonalnie więcej pieniędzy w sklepach stacjonarnych niż przeciętny Europejczyk, wynika z corocznego raportu European Retail Study za 2019 rok, sporządzonego przez GfK.

W 2019 r. udział konsumpcji prywatnej w obrotach handlu detalicznego spadł w 27 państwach UE o 1 punkt procentowy. Unijni konsumenci wydają przeciętnie 29,9% swoich budżetów w stacjonarnych sklepach detalicznych. Najwięcej pod tym względem wydają Węgrzy (50%), a najmniej Niemcy (23,7%). Polacy zostawiają w handlu detalicznym 35,7% swoich budżetów wydawanych na prywatną konsumpcję.

Sprzedaż internetowa okazała się być w wielu europejskich krajach silną gałęzią handlu, co znajduje odzwierciedlenie w malejącym udziale wydatków konsumenckich w detalicznych sklepach stacjonarnych. Średnia siła nabywcza konsumentów w 27 państwach Unii Europejskiej wyniosła w 2019 r. 16 888 euro, co stanowi nominalny wzrost o 3,4% w porównaniu z rokiem poprzednim. Po części dzięki silnemu wzrostowi gospodarczemu, obniżkom podatków i wzrostowi płac minimalnych największy wzrost siły nabywczej w UE został odnotowany na Łotwie (+8,5%), Litwie (+7,6%) i w Estonii (+6,0%).

Ceny rosły nieco szybciej pod koniec ubiegłego roku ze względu na wzrost kosztów usług, niemniej w skali całego 2019 r., inflacja w 27 państwach UE wyniosła zaledwie 1,4%, więc znajdowała się znacznie poniżej 2-proc. celu założonego przez Europejski Bank Centralny.

W 2019 r. w sektorze stacjonarnego handlu detalicznego w krajach UE-27 odnotowano nominalny wzrost obrotów o 2,1%., czyli nieco powyżej stopy inflacji. Największą dynamiką ponownie wykazywały się rynki Europy Wschodniej i krajów bałtyckich. Rumunia (+9,5%) utrzymała solidną stopę wzrostu, niemal dwukrotnie wyższą niż sąsiednia
Bułgaria (+5,4%). Handel detaliczny w Estonii (+6,6%) i na Litwie (+6,5%) skorzystał na długotrwałym wzroście siły nabywczej. Polska w przeliczeniu na euro odntowała wzrost o 5,8%, natomiast w złotych wyniósł on 6,7%. Konkurencja w postaci internetowej sprzedaży detalicznej w połączeniu z fundamentalną zmianą nawyków
konsumpcyjnych na rzecz zwiększenia wydatków na usługi spowodowała jednoprocentowy spadek udziału konsumpcji prywatnej w 27 państwach członkowskich UE do poziomu 29,9%. Najmniejszą część (23,7%) swoich wydatków na stacjonarny handel detaliczny przeznaczyli Niemcy, co wynika poniekąd ze względnie silnej pozycji sprzedaży internetowej.

– Sklepy detaliczne w Europie stoją dziś przed nowymi wyzwaniami – komentuje Przemysław Dwojak, senior director w GfK. – W związku z cyklicznością i z góry określonymi terminami publikacji, raport pokazuje kondycję europejskiego handlu przed COVID-em – wzrost zamożności konsumentów w 27 krajach EU (ale z silnym różnicami, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym w obrębie poszczególnych krajów) oraz wzrost obrotów w handlu stacjonarnym w przekroju 27 krajów EU o 2,1%, nieznacznie powyżej stopy inflacji z wyraźną linią podziału na nową i starą Europę – zaznacza.

W 2019 r. handel detaliczny w sektorze FMCG odpowiadał za 55% obrotów detalicznych punktów stacjonarnych w 27 państwach UE. Segment ten stanowi 60,4% całkowitego obrotu detalicznego w Chorwacji, co stawia ją na pierwszym miejscu wśród krajów objętych badaniem. Handel detaliczny w sektorze szybkozbywalnych dóbr konsumenckich jest również bardzo silny w Rumunii (59,7%), na Cyprze (58,5%) i w Grecji (58,3%).

– Wzrostowi obrotów sprzyjały w analizowanym okresie silny rynek pracy oraz stabilne nastroje konsumenckie. Z kolei z perspektywy udziałów w handlu prywatnej konsumpcji widać trend wzrastających wydatków na usługi, co razem z obecnie notowanym rozwojem e-handlu stanowić będzie wyzwanie dla handlu stacjonarnego – Przemysław Dwojak. – Konsumenci zaczynają wykazywać też wyższą świadomość ekologiczną, w związku z czym kwestia zrównoważonego rozwoju zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Detaliści prowadzący punkty stacjonarne będą musieli odpowiedzieć na te nowe wyzwania i oczekiwania kupujących, których źródłem są zarówno zmiany związane z pandemią, jak i zmiany w dystrybucji samego popytu konsumenckiego – dodaje.

Magdalena Weiss 2593 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.