[PORADNIK] Grant Thornton dla Handlu: Ochrona dłużników w tarczy 3.0

Tarcza antykryzysowa 3.0 zawiera zapisy dotyczące ochrony dłużników przed potrąceniami niealimentacyjnymi. Co te regulacje oznaczają w praktyce - tłumaczy Monika Smulewicz, partner, dyrektor zarządzający Grant Thornton.

W uchwalonych przepisach (opublikowane 15 maja 2020 r. w Dzienniku Ustaw) zdecydowano się podnieść kwotę wolną od potrąceń niealimentacyjnych o 25% na każdego członka rodziny w przypadku, gdy pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny danego pracownika utracił źródło dochodu.

Nie dotyczy to jednak każdego przypadku. Przepis ma zastosowanie tylko wówczas, gdy dany pracownik lub członek jego rodziny utracił źródło dochodu lub zostało mu obniżone wynagrodzenie z powodu działań podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wtedy właśnie kwoty wolne od potrąceń (określone w art. 87(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) ulegają zwiększeniu o 25% na każdego członka rodziny nieosiągającego dochodu, którego ów pracownik ma na utrzymaniu.

Kim jest członek rodziny dłużnika?

Przez członka rodziny w w/w ustawie rozumie się:

  • małżonka,

  • rodzica wspólnego dziecka,

  • dziecko w wieku do 25. roku życia,

  • dziecko, które ukończyło 25. rok życia i legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy (o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Dz. U. z 2020 r. poz. 111), albo zasiłek dla opiekuna (o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 oraz z 2019 r. poz. 1818).

Przez dziecko należy rozumieć: dziecko własne pracownika, dziecko współmałżonka, a także dziecko rodzica wspólnego dziecka. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Ile dzieci ma zadłużony pracownik?

Ustawa nie reguluje sposobu w jaki pracodawca powinien pozyskać informacje na temat liczby dzieci posiadanych przez danego pracownika, ani nie proponuje stosownej dokumentacji. Sprawa jest o tyle istotna, że wkracza w zakres zagadnień RODO. Bezpiecznie zatem będzie:

  • poinformować jak najszybciej pracowników o przysługującym im dodatkowym uprawnieniu,

  • pozyskać oświadczenia o liczbie osób pozostających na utrzymaniu pracowników:

- którzy zostali objęci obniżonym wynagrodzeniem,

- których członek rodziny utracił źródło dochodu.

Oświadczenie pracownika będzie wystarczające. Wszelkie inne dodatkowe dokumenty, poświadczające liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu czy takich, które utraciły pracę i są członkami jego rodziny, będą bowiem podpadały pod przepisy RODO.

Na szczęście za ewentualne sankcje za złożenie nieprawdziwych oświadczeń odpowiadają organy administracji publicznej, a nie pracodawcy czy osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw kadrowo-płacowych.

Czy ochrona dłużników w Tarczy Antykryzysowej 3.0 jest słuszna?

Przepisy Tarczy Antykryzysowej 3.0 w zakresie ochrony dłużników budzą mieszane uczucia. Z jednej strony bowiem zapisy te chronią przed nadmiernymi potrąceniami z wynagrodzeń, aby zapewnić rodzinom niezbędne środki do życia. Z drugiej strony jednak pozbawiają wierzycieli możliwości egzekwowania swoich należności. Niektórzy uważają wręcz, że jest to dodatkowa furtka dla osób które unikają regulowania zobowiązań.

Każdy kij ma dwa końce. Ustawodawca zdecydował się chronić część społeczeństwa przed uprawnionymi roszczeniami wierzycieli. Jednak straty wierzycieli pozostaną bez rekompensaty. Mimo zrozumiałych intencji ustawodawcy, trudno się oprzeć wrażeniu, że wprowadzone regulacje pozostają niesprawiedliwe.

Podstawa prawna: Art. 52 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

 

 

 

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.