[PORADNIK] Grant Thornton dla Handlu: dezynfekujące płyny

Producenci lub planujący produkcję płynów dezynfekujacych muszą liczyć się z dodatkowymi obowiązkami. Jakimi - wylicza Paweł Kaczmarek, doradca w Grant Thornton.

Do walki z pandemią koronawirusa potrzebne są duże ilości środków dezynfekujących, na które gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie. Produkty tego typu wytwarzane są m.in. na bazie alkoholu etylowego, zapotrzebowanie na ten wyrób znacząco więc wzrosło.

Zwolniony od akcyzy…

...może być tylko taki alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji środków biobójczych, który został odpowiednio skażony na zasadach przewidzianych przez przepisy akcyzowe. Dlatego podejmując się przedsięwzięcia polegającego na wytwarzaniu powyższych środków, trzeba mieć te przepisy na uwadze.

Trzeba pamiętać, że skażenie alkoholu stanowi w świetle przepisów akcyzowych produkcję. Ta zaś może się odbywać wyłącznie w składzie podatkowym, na prowadzenie którego należy uzyskać zezwolenie właściwego urzędu skarbowego. Wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia żmudnej, kilkumiesięcznej procedury, w ramach której należy wykazać spełnienie szeregu warunków. Np. zezwolenie może uzyskać tylko podmiot, który nie zalega z podatkami, a także jest w stanie zapewnić warunki do sprawowania kontroli akcyzowej.

Oprócz tego należy również podjąć kroki mające na celu uzyskanie uprawnień do tego, aby stać się użytkownikiem systemu EMCS (System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych). Konieczne jest też zabezpieczenie finansowe.

Należy również pamiętać o obowiązkach wynikających z ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. Na uwadze należy mieć też przepisy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (chodzi tu o zgłoszenia SENT).

A kiedy już dostaniemy zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego…

...wówczas można rozpocząć działalność polegającą na skażaniu alkoholu etylowego i produkcji z niego substancji biobójczych. Przy czym tylko użycie wyłącznie ściśle określonych środków skażających uprawnia do tego, aby skażony nimi alkohol etylowy użyty do produkcji substancji biobójczych, mógł skorzystać ze zwolnienia od akcyzy.

Substancją taką może być tzw. euroskażalnik przewidziany przez rozporządzenie unijne (nr 3199/93), będący mieszaniną alkoholu izopropylowego, metyloetyloketonu oraz benzoesanu denatonium, dodaną w odpowiedniej ilości. Użycie go zapewnia tzw. całkowite skażenie.

Skażalnik ten jednak nie zawsze się nadaje do powyższego celu, głównie ze względu na swoje właściwości (zapach). Wówczas trzeba sięgnąć do listy skażalników przewidzianych przez rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie środków skażających alkohol etylowy (tzw. alkohol częściowo skażony). Istotne jest to, że sam proces skażania jest bardzo sformalizowany, ponieważ wiąże się z konicznością sporządzenia stosownego protokołu oraz obecnością funkcjonariuszy celno-skarbowych.

Istnieje też możliwość skorzystania z uproszczonej opcji: zamiast zakładania składu podatkowego na potrzeby skażania alkoholu etylowego, można postarać się na rynku o alkohol już skażony. Jeżeli będzie to alkohol całkowicie skażony, to już nie ma potrzeby spełnienie dodatkowych warunków, aby skorzystać ze zwolnienia od akcyzy i wytworzyć płyn dezynfekujący.

Jeśli wykorzystany będzie alkohol częściowo skażony, to już należy spełnić szereg dodatkowych wymogów, jak np. rejestracja na potrzeby podatku akcyzowego, uzyskanie statusu podmiotu zużywającego w rozumieniu ustawy akcyzowej oraz posiadanie zatwierdzonych przez właściwy organ akt weryfikacyjnych. Każda dostawa takiego alkoholu musi być odpowiednio udokumentowana.

Oprócz obowiązków akcyzowych należy mieć na uwadze przepisy ustawy o produktach biobójczych, która nakłada obowiązek wpisania takiego produktu do odpowiedniego wykazu. Trzeba też spełnić wymogi wynikające z unijnego rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin – jeżeli dany produkt biobójczy tym wymogom podlega.

Uruchomienie działalności w zakresie produkcji płynów dezynfekujących, na których zapotrzebowanie w obecnej sytuacji jest bardzo duże, wymaga przedarcia się przez gąszcz przepisów oraz spełnienia szeregu wymogów. Żeby uniknąć ewentualnych przykrych niespodzianek, trzeba się więc do tego gruntownie przygotować.