[PORADNIK] Grant Thornton dla Handlu: Łatwiejsze dofinansowanie projektów inwestycyjnych

Nawet te firmy, które radzą sobie dobrze, nie są w obecnej sytuacji skore do podejmowania nowych inwestycji. Co może pomóc im teraz w podjęciu decyzji, tłumaczy Agnieszka Wykrzykowska, senior manager w Grant Thornton.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) przygotowało szereg ułatwień w pozyskaniu dofinansowania w ramach Kredytu na innowacje technologiczne realizowanego z działania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Działania te mają na celu zachęcenie firm do realizacji nowych projektów inwestycyjnych, mimo sytuacji gospodarczej będącej wynikiem pandemii.

Wsparcie w ramach działania 3.2.2. POIR Kredyt na innowacje technologiczne można pozyskać na zakup i/lub wdrożenie nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, towarów, procesów lub usług. Takie dofinansowanie udzielane jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom.

Co można zaliczyć do wydatków kwalifikowanych?

Do wydatków kwalifikowanych zalicza się m.in. wydatki na:

 • zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej,

 • zakup, wytworzenie, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia nowych środków trwałych,

 • zakup robót i materiałów budowlanych,

 • zakup wartości niematerialnych i prawnych,

 • pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej,

 • wykonanie przez doradców zewnętrznych studiów, ekspertyz, koncepcji i projektów technicznych, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej

 • uzyskiwanie, walidację i obronę patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych.

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna, którą przeznaczyć może na spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

Jak aplikować o premię technologiczną?

 1. Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego.

 2. Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu.

 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.

 4. BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.

 5. BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.

Wysokość premii technologicznej wynosi od 20% do 70% i zależna jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

Nabór wniosków o dofinansowanie na nowych, łatwiejszych zasadach wystartuje już 1 czerwca i potrwa do końca roku.

Zachęty dla przedsiębiorców

Wprowadzono zmiany, które powinny zachęcić przedsiębiorców, jak np.:

 • brak górnego limitu premii technologicznej (do tej pory wynosiła ona 6 mln zł),

 • zniesienie wymogu innowacyjności inwestycji w skali kraju (wystarczy udowodnić, że innowacja będzie na poziomie firmy),

  rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowanych,

 • wprowadzenie możliwości sfinansowania kredytem 100% kosztów kwalifikowanych projektu (do tej pory przedsiębiorca musiał mieć wkład własny na pokrycie co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych).