Pokazywane w serwisie treści mają charakter informacji o produktach dostępnych na rynku a nie ich reklamy w rozumieniu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości (Dz. U. 2012 poz. 1356). Oświadczam, że mam ukończone 18 lat i chcę zobaczyć pełną wersję artykułu.
Tak, pokaż artykuł Nie wyrażam zgody

Ambra obawia się wpływu COVID-19 na swoje wyniki

W I kwartale 2020 r. (III kw. roku finansowego spółki) Ambra miała większą stratę niż rok wcześniej, ale wcale nie z powodu koronawirusa. Nie oznacza to jednak, że pandemia pozostanie bez wpływu na wyniki spółki.

Trzeci kwartału rozpoczął się dla Ambry dynamicznymi wzrostami sprzedaży we wszystkich znaczących kanałach dystrybucji i grupach asortymentowych. Wpływ pandemii COVID-19 zaczął istotnie wpływać na sprzedaż i wyniki Grupy od połowy marca 2020 r.

– Zamknięcie lokali gastronomicznych i wielu punktów handlu detalicznego spowodowało radykalne zmniejszenie sprzedaży w kanałach dystrybucji obejmujących dostawy do gastronomii (HoReCa) i poprzez sieć specjalistycznych sklepów winiarskich i alkoholi premium Centrum Wina / Distillers Limited - informuje Grupa.

Sprzedaż w tych kanałach dystrybucji odpowiada za ok. 15% całkowitej sprzedaży. Sprzedaż Grupy Ambra wzrosła w trzecim kwartale roku obrotowego 2019/2020 o 7,5% do 106,9 mln zł.

Na największym rynku działalności Grupy, czyli w Polsce wzrost przychodów ze sprzedaży wyniósł 8,2% i był wyższy od dynamiki całego rynku wina (6,8%). Do wzrostu sprzedaży w Polsce w największej mierze przyczyniły się napoje bezalkoholowe, a także alkohole mocne i wina spokojne. Na zagranicznych rynkach działalności najszybszy wzrost został osiągnięty w Rumunii, gdzie dynamika sprzedaży wyniosła 48,1% (w walucie lokalnej), głównie za przyczyną przejętej w lipcu 2019 r. marki Sange de Taur. Wzrost organiczny w Rumunii wyniósł 9,5% (w walucie lokalnej) i został wygenerowamy przede wszystkim w kategoriach brandy, a także likierów i koktajli. Sprzedaż na rynkach Czech i Słowacji wzrosła o 9,5% (w walutach lokalnych). Wzrost organiczny sprzedaży Grupy Ambra na głównych rynkach wyniósł 7,2%.

– W trzecim kwartale roku obrotowego 2019/2020 marża ze sprzedaży wzrosła o 1,7 mln zł, czyli o 3,9%. Niższe tempo wzrostu marży w porównaniu do dynamiki przychodów ze sprzedaży wynikało głównie z niezrealizowanych ujemnych różnic kursowych z wyceny zobowiązań z tytułu zakupu w kwocie 1,9 mln zł – tłumaczy spółka. – Wzrost kosztów dystrybucji był szybszy od wzrostu wolumenu sprzedaży głównie na skutek wzrostu kosztów pracy, natomiast wzrost wydatków marketingowych wynikał ze zwiększonych wydatków na wsparcie win marki Winiarnia Zamojska, Fresco, a także napojów bezalkoholowych Piccolo.

W połączeniu z wpływem ujemnych różnic kursowych oraz niższym udziałem kanałów premium spowodowało to spadek zysku brutto ze sprzedaży do 34,5 mln, a jego rentowność spadła o 2,6 punktu procentowego. Strata z działalności operacyjnej (EBIT) wyniosła 1,2 mln zł i była o 2,9 mln zł niższa w porównaniu do zysku z działalności operacyjnej w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego. Na wysokość straty miały wpływ również wyższe koszty wynagrodzeń w Rumunii, związane z niesłabnącą presją płacową na większości stanowisk. Strata netto za trzeci kwartał roku obrotowego 2019/2020 wyniosła 2,4 mln zł w porównaniu do zysku netto w wysokości 0,6 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego. Strata przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej równa 2,5 mln zł była wyższa o 2,3 mln zł w porównaniu z stratą w tym samym kwartale roku ubiegłego.

– W ocenie zarządu na osiągane w przyszłości wyniki najbardziej istotny wpływ będą mieć zmiany konsumpcji wina i innych napojów alkoholowych premium. W oparciu o posiadane dane historyczne dotyczące wzrostu polskiego rynku wina, a także wielokrotnie niższy poziom konsumpcji per capita w porównaniu do innych krajów Europy zarząd Ambry pozytywnie ocenia długoterminowe perspektywy wzrostu tego rynku. Trwałym i sprzyjającym wzrostowi rynku wina czynnikiem będzie również zmiana stylu życia w Polsce, w wyniku której konsumenci odchodzą od konsumpcji alkoholi mocnych, w szczególności wódki i zwiększają konsumpcję wina – informuje spółka.

Ambra uważa, że głównym zagrożeniem dla wzrostu mogłoby być pogorszenie ogólnej koniunktury gospodarczej w Polsce i obniżenie zamożności społeczeństwa. W perspektywie krótko- i średnioterminowej producent, że ograniczenia związane z pandemią oraz pogorszenie sytuacji ekonomicznej i nastrojów konsumenckich negatywnie wpłyną na zakupy produktów. Skala tego wpływu jest jednak trudna do oszacowania.
– Ryzyka te mogą skutkować zwiększeniem siły przetargowej odbiorców, a w konsekwencji pogorszeniem warunków handlowych Grupy Ambra lub ograniczeniem możliwości sprzedaży wina za pośrednictwem handlu detalicznego – informuje spółka. – Znaczący wpływ na wyniki w przyszłości mogą mieć również zmiany kursu złotego wobec euro, a także zmiany cen surowców i materiałów. W przypadku utrzymywania się negatywnego wpływu osłabienia złotego wprowadzane będą podwyżki cen dostosowane do specyfiki poszczególnych kanałów dystrybucji.

Poziom rentowności obniżać może także rosnący poziom wynagrodzeń w krajach działania producenta, istotnym czynnikiem jest też ryzyko podatkowe.

– Wielokrotnie zmieniane i niejasne przepisy podatkowe są trudne do stosowania dla podatników, organów podatkowych i sądów. Ryzyko zaostrzenia przepisów dotyczących gospodarki obiegu zamkniętego może mieć wpływ na wzrost kosztów działalności operacyjnej Grupy Ambra – ostrzega producent.

Magdalena Weiss 2541 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.