[PORADNIK] Grant Thornton dla Handlu: problemy z wykonaniem umowy

Masz problem z wykonaniem umowy? Koniecznie zawiadom o tym kontrahenta - radzą eksperci.

Pandemia COVID-19 mocno utrudnia życie przedsiębiorców, powodując duże komplikacje w wykonywaniu umów cywilnoprawnych. Wprowadzone na świecie i w naszym kraju obostrzenia mające na celu zatrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa, nie tylko ograniczają dostęp do surowców, lecz również zaburzają łańcuch dostaw, powodując nieterminowe dostawy. To wszystko przekłada się na relacje przedsiębiorców z kontrahentami. Jak zatem można o nie zadbać w tych trudnych czasach? Odpowiadają Adrianna Roloff, specjalistka, aplikant radcowski (na zdjęciu) oraz Michał Zaborowski, asystent, z kancelaria prawnej Grant Thornton.

Prawo cywilne dopuszcza możliwość uniknięcia odpowiedzialności przedsiębiorcy za szkody spowodowane niewykonaniem umowy z powodu siły wyższej. Oznacza to, że przedsiębiorca, który nie wykonuje należycie swoich zobowiązań na skutek stanu zagrożenia epidemiologicznego (siła wyższa) może próbować uchylić się od odpowiedzialności, w tym zapłaty kary umownej, odszkodowania lub odsetek w związku z opóźnieniem w realizacji usługi.

W tym przypadku kluczowe jest istnienie związku przyczynowego pomiędzy niewykonaniem umowy a wystąpieniem siły wyższej. Ponadto, to po stronie przedsiębiorcy, który nie wykonana zobowiązania na skutek działania siły wyższej, spoczywa konieczność wykazania wystąpienia stanu siły wyższej, której rezultatem było niewykonanie umowy. Na wypadek ewentualnego sporu pomiędzy stronami, należy zadbać o właściwe dokumentowanie wpływu opisanego stanu na możliwość realizacji danego zobowiązania.

Do pobrania: wzór zawiadomienia o ryzyku niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej przed pandemią umowy w związku z obecną sytuacją.

Jeśli przedsiębiorca oceni, że należyte wykonanie zawartej przed pandemią umowy jest zagrożone z uwagi na sytuację epidemiczną, może rozważyć skierowanie takiego zawiadomienia do drugiej strony umowy, po odpowiednim uzupełnieniu i ewentualnej modyfikacji adresującej szczególne okoliczności sprawy. Wystosowanie takiego zawiadomienia należy do dobrych praktyk rynkowych, jednocześnie może pomóc w otwarciu drzwi do renegocjacji warunków zawartych umów i wzmocnić pozycję w ewentualnym sporze z kontrahentem.

Trzeba jednak podkreślić, że kluczowe znaczenie w stosunkach pomiędzy kontrahentami mają postanowienia umowy. Rozstrzygnięcie konkretnej sprawy i wystosowanie w niej rekomendacji zachowania może nastąpić po dokonaniu szczegółowej analizy prawnej zawartej umowy pod kątem postanowień regulujących zasady odpowiedzialności stron i uprawnienia do rozwiązania lub zmiany warunków umowy, w szczególności w zakresie siły wyższej i nadzwyczajnej zmiany okoliczności.

Postanowienia konkretnej umowy mogą uniemożliwiać uznanie pandemii za siłę wyższą lub uzależniać je od dodatkowego działania danej strony. W konsekwencji, ostateczny kształt zawiadomienia powinien zostać odpowiednio dostosowany do okoliczności sprawy i uwzględniać postanowienia kształtujące relację stron.

Przeczytaj również artykuły: o niewykonaniu umów wobec siły wyższej oraz o problemach z realizacją umów z kontrahentami zagranicznymi.

 

 

 

 

 

 

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.