[PORADNIK]: wypowiedzenie umowy przy pracy zdalnej

Wy pytacie, my odpowiadamy: jak wypowiedzieć umowę w sytuacji, gdy pracownik pracuje z domu? Wyjaśnia Michał Włodarczyk - adwokat w zespole prawa pracy Kancelarii BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k.

Jak mogę wypowiedzieć umowę o pracę w sytuacji, gdy pracownicy pracują zdalnie w domach? Czy mogę zrobić to przez e-maila?

Michał Włodarczyk - adwokat w zespole prawa pracy Kancelarii BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k.: praca zdalna jest normalnym okresem pracy, zmienia się jedynie miejsce jej wykonywania, a zatem podczas pracy zdalnej obowiązują te same zasady wypowiadania umów o pracę, jak podczas „zwykłej” pracy.

Zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z Kodeksu pracy, oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno wskazywać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Ponadto oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Do zachowania formy pisemnej niezbędne jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie zawierającym wypowiedzenie. Treść samego wypowiedzenia może być więc sporządzona w różny sposób np. odręcznie lub jako wydruk komputerowy. Istotne jest jednak, by na wypowiedzeniu znalazł się własnoręczny podpis składającego wypowiedzenie. Dlatego wysłanie wypowiedzenia za pomocą e-maila nie jest, co do zasady, uważane za zachowanie formy pisemnej. W takiej sytuacji wypowiedzenie będzie co prawda skuteczne, a zatem umowa o pracę rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia, jednak w razie odwołania się pracownika do sądu, wypowiedzenie zostanie uznane za sprzeczne z przepisami o wypowiadaniu umów o pracę. Pracownik będzie więc mógł się domagać przywrócenia do pracy lub odszkodowania.

Istnieje jednak wyjątek od powyższego zakazu wypowiadania umów o pracę drogą elektroniczną. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej, jeżeli jest opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. A zatem jeżeli pracodawca posiada kwalifikowany podpis elektroniczny, to będzie mógł wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę za pomocą e-maila.

Podczas pracy zdalnej można również wysłać wypowiedzenie tradycyjną pocztą. W takim przypadku skutek wypowiedzenia następuje w chwili, gdy doszło do pracownika w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jego treścią, czyli najczęściej z chwilą odbioru listu. A co w przypadku, gdy pracownik specjalnie unika odbioru wysłanego przez pracodawcę pisma? Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem Sądu Najwyższego dla skuteczności wypowiedzenia decydujące znaczenie ma sama możliwość zapoznania się z jego treścią, a nie to czy pracownik rzeczywiście się z tym pismem zapoznał. W konsekwencji dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy stwarza domniemanie możliwości zapoznania się przez pracownika z jego treścią. W tym przypadku pojawia się jednak problem ustalenia, od którego dnia liczyć bieg okresu wypowiedzenia. W jednym ze swych orzeczeń Sąd Najwyższy stwierdził, że jeśli pismo zostanie pozostawione w placówce pocztowej z jednoczesnym poinformowaniem poprzez awizo o możliwości podjęcia przesyłki, za datę złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę należy uznać dzień, w którym nastąpiła pierwsza próba doręczenia pisma pod właściwym adresem potwierdzona pozostawieniem awizo (postanowienie z dnia 19 lipca 2012 r., sygn. akt II PK 57/12). W innym orzeczeniu Sąd Najwyższy uznał jednak, że dniem wręczenia wypowiedzenia jest w takim przypadku siódmy dzień po drugim awizowaniu, czyli czternasty dzień od pierwszej próby doręczenia przesyłki (wyrok z dnia 5 października 2005 r., sygn. akt I PK 37/05). Należy również pamiętać, że w razie sporu sądowego pracownik może obalić domniemanie możliwości zapoznania się z treścią wypowiedzenia. Stanie się tak jeżeli pracownik udowodni, iż nie mógł odebrać pisma z powodu np. przebywania w szpitalu. W takim przypadku sąd uzna, że oświadczenie o wypowiedzeniu nigdy nie dotarło do pracownika, a w konsekwencji, że stosunek pracy istnieje nadal.

 Zachęcamy do zadawania kolejnych pytań pod adresem: joanna.hamdan@media.com.pl

Wy pytacie, my uzyskujemy odpowiedzi od ekspertów z odpowiednich dziedzin. 

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.