[PORADNIK] Grant Thornton dla Handlu: Pomoc dla MSP

Tzw. tarcza antykryzysowa ma ulżyć małym firmom. Podpowiadamy, jak przedsiębiorcy mogliby skorzystać z pomocy.

26 marca 2020 r. rząd przedłożył Sejmowi i jednocześnie skierował do konsultacji społecznych pakiet zmian w projektach ustaw zwany tarczą antykryzysową. Proponowane rozwiązania mają przede wszystkim pomóc firmom przetrwać kryzys wywołany pandemią wirusa COVID-19.

Jak podkreślali rządzący, pakiet był przygotowywany głównie z myślą o małym biznesie (firmy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa), by przede wszystkim chronić miejsca pracy.

Prace legislacyjne będą prowadzone w ekspresowym tempie, tak by zmiany mogły wejść w życie już od 1 kwietnia.Wojciech Chromik, menedżer, Grant Thortnon, przygląda się głównym założeniom.

Składki ZUS

Wszystkie mikro firmy zatrudniające przed 1 lutego 2020 r. do 9 osób na trzy miesiące są zwolnione z płacenia składek ZUS za wszystkich pracowników. Składki opłacone zostaną z budżetu państwa. Dotyczy to niemal 690 tys. firm w Polsce.

W przypadku samozatrudnionych na zwolnienie ze składek będą mogli liczyć tylko ci, których przychody miesięczne nie przekroczą kwoty 15 681 zł w lutym tego roku (równowartość 300% prognozowanego na 2020 r. średniego wynagrodzenia w Polsce). Istotnym warunkiem jest to, że przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% względem poprzedniego miesiąca.

Średnie i duże przedsiębiorstwa, które nie spełniają kryteriów zawieszenia składek mogą liczyć jedynie na zniesienie opłaty prolongacyjnej, kiedy wystąpią o odroczenie lub rozłożenie na raty należności skarbowych i składek ZUS.

Postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych

Pakiet wprowadza również pomoc finansową ZUS-u w związku z przestojem spowodowanym epidemią. Świadczenie postojowe będzie nieoskładkowane i nieopodatkowane. Mogą o nie wystąpić osoby wykonujące umowy cywilnoprawne. Świadczenie przysługuje w wysokości max. 80% minimalnego wynagrodzenia, tj. 2080 zł brutto.

Jednak jeżeli w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przychód z umowy cywilnoprawnej lub z umów wyniósł mniej niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 1300 zł, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości wynagrodzenia z tytułu wykonywania tej umowy lub umów cywilnoprawnych. Dla samozatrudnionych rozliczających się w formie karty podatkowej świadczenie postojowe wyniesie 1300 zł brutto.

Przestojowe

Spadek obrotów, będący następstwem wystąpienia koronawirusa, pozwala pracodawcom na wprowadzenie przestoju ekonomicznego. Pracownikom objętym przestojem pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju ze środków FGŚP wyniesie do 50% minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo Fundusz dopłaci składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń (1 533,09 zł), uwzględniając wymiar czasu pracy.

Spadek obrotów ustalany będzie według następujących zasad:

  • spadek nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01. 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku poprzedniego w następstwie wystąpienia COVID 19

  • spadek nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01. 2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Obniżenie wymiaru czasu pracy

Przedsiębiorca w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20 proc., nie więcej jednak niż do 0,5 etatu.

Wypłacane pracownikowi wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. FGŚP dofinansuje maksymalnie do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez prezesa GUS wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 2 452,27 zł.

Zarówno postojowe, jak i dopłata do wynagrodzenia po obniżeniu wymiaru czasu pracy przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń. Rada Ministrów może wydłużyć ten okres wydając rozporządzenie.

Wnioski na wypłatę tych świadczeń można składać elektronicznie do dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.

Uelastycznienie czasu pracy

Przepisy wprowadzają też możliwość skrócenia dobowe czasu nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z 11 godzin (jak obecnie) do 8 godzin (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni). Tygodniowy czas odpoczynku skrócony został z 35 do 32 godzin.

Ponadto pracodawca będzie mógł wydłużyć dobowy wymiar czasu pracy do 12 godzin (system równoważny) oraz okres rozliczeniowy do max. 12 miesięcy. Warunkiem jest jednak zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników, gdy związków w zakładzie nie ma.

Na razie pakiet ustaw musi przejść ścieżkę legislacyjną w parlamencie, na podpis prezydenta z pewnością nie będzie trzeba czekać. Równie szybko stosowne instytucje powinny opublikować wzory wniosków, które przedsiębiorcy będą mogli składać ubiegając się o wsparcie jakie daje tarcza.

 

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.