KNF nałożyła wysokie kary na zarząd Alma Market

100 tys. zł na Jerzego Mazgaja oraz 80 tys. zł na Mariusza Wojdona - Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła kary finansowe na byłych członków zarządu spółki Alma Market w upadłości za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych.

Na podstawie art. 96 ust. 6 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych KNF wydała 21 stycznia 2020 r. decyzję o nałożeniu na byłych członków zarządu Almy Market w upadłości kar pieniężnych.

Wobec stwierdzenia rażącego naruszenia obowiązków informacyjnych przez spółkę Jerzy Mazgaj, ówczesny prezes spółki, musi zapłacić 100 tys. zł, a Mariusz Wojdon, były wiceprezes zarządu Almy - 80 tys. zł.

Według KNF spółka rażąco naruszyła obowiązki informacyjne wynikające z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, ponieważ nie ujawniła w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2016 r. oraz skróconym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2016 r. Chodzi o występowanie „istotnych niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności” oraz brakiem „rzetelnych i kompletnych informacji związanych z ryzykiem płynności”.

Według Komisji zarząd Alma Market miał wiedzę o występowaniu okoliczności, które mogły wpłynąć na zdolność do kontynuowania działalności przez spółkę. W sprawozdaniach finansowych ujawniono pogłębiającą się skonsolidowaną stratę netto z działalności kontynuowanej oraz stan zobowiązań krótkoterminowych zarówno skonsolidowanych, jak i jednostkowych, które znacznie przekraczały stan krótkoterminowych należności (skonsolidowane zobowiązania krótkoterminowe stanowiły około 293% wartości skonsolidowanych należności krótkoterminowych; natomiast zobowiązania krótkoterminowe stanowiły około 907% wartości należności krótkoterminowych).

Nie bez znaczenia było również podjęcie decyzji o przystąpieniu do sporządzania wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji spółki 33 dni po przekazaniu do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 r., podczas gdy w międzyczasie, według ustaleń Komisji, nie wystąpiły w spółce żadne zdarzenia powodujące zwiększenie ekspozycji na ryzyko płynności.

Według KNF Alma w raportach ograniczyła się do ogólnych stwierdzeń, bez przedstawienia szczegółowych i specyficznych dla jednostki informacji związanych z ryzykiem płynności, w tym w zakresie sytuacji, w jakiej znajdowała się spółka i jej grupa kapitałowa. Według urzędników naruszenia te stanowiły rażące naruszenie przepisów ustawy o ofercie.

Komisja podkreśla, że nienależyte wykonywanie przez emitentów obowiązków informacyjnych związanych z publikacją raportów okresowych godzi w dobro szczególnie chronione, jakim jest interes uczestników rynku kapitałowego oraz bezpieczeństwo i przejrzystość rynku kapitałowego. Raporty okresowe służą ocenie sytuacji biznesowej i ekonomicznej spółki oraz pozwalają porównać jej kondycję z sytuacją innych spółek, aby świadomie dokonać wyboru co do zaangażowania środków w papiery wartościowe spółki.

KNF stoi na stanowisku, że inwestorzy powinni mieć zapewniony powszechny i równy dostęp do informacji dotyczących spółki i wyemitowanych przez nią papierów wartościowych. Informacja na rynku kapitałowym powinna być dostępna również dla ogółu osób nieposiadających tych instrumentów, gdyż może ona stanowić podstawę do podjęcia przez te osoby decyzji inwestycyjnej.

Członkowie zarządów emitentów powinni więc być świadomi rangi odpowiedzialności, jaka na nich ciąży w związku z pełnieniem funkcji, oraz nieuchronności sankcji administracyjnych w przypadku niewywiązania się z obowiązków.

Wydanie styczniowej decyzji jest konsekwencją uprzedniego ukarania spółki za rażące naruszenia prawa decyzją Komisji z 12 lutego 2019 r., o czym pisaliśmy tutaj.

Maksymalny wymiar administracyjnej kary pieniężnej, jaki mógł zostać nałożony na każdego z ukaranych wynosił 1 000 000 zł.

Przypomnijmy, że 21 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Alma Market SA oraz zatwierdzeniu warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Krakowski sąd zgodził się na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz warszawskiej spółki Immomok, prowadzącej najstarszy stołeczny E.Leclerc. Kwota transakcji, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wyniosła 94 mln zł.

 

Katarzyna Pierzchała 3735 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.