UOKiK o sporach polubownie

Ponad 37 tys. wniosków o polubowne rozstrzygnięcie sporu wpłynęło w latach 2017-2018 do podmiotów uprawnionych. Konsumenci najczęściej zwracali się po mediację lub koncyliację do Inspekcji Handlowej - trafiło tam ponad 17 tys. wniosków.

Możliwość polubownego rozstrzygnięcia sporu z przedsiębiorcą (w skrócie ADR od angielskiej nazwy Alternative Dispute Resolution) wprowadziła ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, która weszła w życie 10 stycznia 2017 r. W osiągnięciu porozumienia pomagają podmioty uprawnione. Są one certyfikowane przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, niezależne i bezstronne.

Z końcem kwietnia 2019 r. opublikowały one na swoich stronach internetowych sprawozdania z działalności w 2018 r., a także przekazały prezesowi UOKiK, który nadzoruje system ADR w Polsce, podsumowanie swojej dotychczasowej działalności.

ADR – dane statystyczne

Ze sprawozdań podmiotów ADR wynika, że Polacy (zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy) mają coraz większą świadomość alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Świadczy o tym wzrost liczby wniosków o wszczęcie postępowania ADR.

W latach 2017-2018 złożono 37 036 wniosków. Najczęściej dotyczyły one sporu o reklamację artykułów przemysłowych (w tym głównie obuwia) oraz usług finansowych (najczęściej kredytów hipotecznych).

Najwięcej wniosków trafiło do: Inspekcji Handlowej (17 496), Rzecznika Finansowego (7 755), Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (5 348), prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (3 364) i Arbitra Bankowego (1 665). Rzecznik Praw Pasażera przy prezesie Urzędu Transportu Kolejowego zwrócił uwagę na bardzo duży wzrost rozpoznawalności instytucji – w 2018 r. wpłynęło do niego o 70% więcej wniosków niż w roku poprzednim.

Podstawową zasadą postępowania polubownego jest jego dobrowolny charakter. W praktyce oznacza to, że postępowanie może być prowadzone wyłącznie po uzyskaniu zgody obu stron sporu. Sąd Polubowny przy KNF odnotował wzrost zainteresowania stron udziałem w postępowaniu polubownym, o czym świadczy procent wyrażonych zgód na udział w postępowaniu (w 2017 r. – 38%, w 2018 r. – 44%).

Średnio postępowania polubowne trwały 89 dni. Najkrócej – przeciętnie 28 dni - przed prezesem UKE (telekomunikacja), najdłużej – średnio 316 dni - przed Rzecznikiem Finansowym.

Gdzie się zgłosić, aby polubownie rozwiązać spór?

  • Inspekcja Handlowa - spory związane ze sprzedażą towarów i usług,

  • Rzecznik Finansowy - spory finansowe i ubezpieczeniowe,

  • Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego - spory finansowe,

  • Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich - tylko spory z bankami,

  • Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej - spory telekomunikacyjne i pocztowe,

  • Koordynator ds. negocjacji przy prezesie Urzędu Regulacji Energetyki - spory z dostawcami prądu, gazu, ciepła,

  • Rzecznik Praw Pasażera Kolei przy prezesie Urzędu Kolejowego - spory z przedsiębiorcami kolejowymi,

  • Rzecznik Praw Pasażerów przy prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego - spory z liniami lotniczymi z zakresu odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub opóźnienia lotu,

  • Izba Gospodarki Elektronicznej – spory dotyczące sprzedaży towarów i usług przez internet z członkami Izby,

  • Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dotyczących Żywności – spory z zakresu sprzedaży produktów spożywczych.

Informacje o każdym z podmiotów ADR można znaleźć na stronie polubowne.uokik.gov.pl.

W przypadku sporu o towar lub usługę, którą kupiono przez internet, można złożyć wniosek także przez platformę ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona prowadzona przez Komisję Europejską, dostępna m.in. w języku polskim, przydatna zwłaszcza podczas próby rozwiązania konfliktu z przedsiębiorcą z innego kraju Unii Europejskiej.

UOKiK przypomina, że postępowanie polubowne jest postępowaniem poreklamacyjnym – przed złożeniem wniosku o jego wszczęcie należy złożyć reklamację i poczekać na jej rozpatrzenie przez przedsiębiorcę. Przedsiębiorca może odmówić udziału w postępowaniu, a w takiej sytuacji podmiot ADR jest obowiązany zakończyć postępowanie polubowne. Nie wymaga fizycznej obecności stron sporu – może być prowadzone w drodze korespondencji mailowej i powinno zakończyć się w ciągu 90 dni od otrzymania przez podmiot uprawniony kompletnego wniosku. Postępowanie polubowne jest (co do zasady) bezpłatne.

 

Katarzyna Pierzchała 3493 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.