Gobarto zwiększa przychody, ale notuje stratę

W 2018 r. Grupa Kapitałowa Gobarto wypracowała 3,5 mln zł skonsolidowanego zysku ze sprzedaży przy przychodach w wysokości ponad 2,15 mld zł. Całkowity wynik zamknął się jednak stratą w wysokości 17,8 mln zł.

– W grudniu zeszłego roku przeciętna cena skupu żywca wieprzowego wyniosła 4,17 zł z 1 kg, co oznaczało spadek rok do roku o 8%. W tej sytuacji produkcja trzody chlewnej, przy rosnących kosztach produkcji oraz ograniczeniach eksportowych, stała się mniej rentowna. Poziom cen żywca był tak niski, że praktycznie nie pokrywał kosztów produkcji trzody chlewnej – informuje Gobarto.

Jednym z efektów występowania tego zjawiska był spadek pogłowia świń, które w grudniu 2018 r. wyniosło ok. 11 mln sztuk i było mniejsze niż w grudniu 2017 r. o ok. 880 tys. sztuk. W tym okresie największy spadek – 18%, odnotowano wśród loch. W ocenie ekspertów niski poziom cen żywca ma jednak charakter przejściowy, a w kolejnych miesiącach należy się spodziewać wzrostu notowań.

– Dodatkowym utrudnieniem rynkowym jest utrzymujące się od 2014 roku zagrożenie związane z afrykańskim pomorem świń. Pojawiające się we wschodniej Polsce kolejne ogniska ASF miały istotny wpływ na wielkość i wartość sprzedaży oraz wypracowany zysk producentów wieprzowiny – tłumaczy spółka. – Mimo trudnych warunków rynkowych, wg danych GUS, w 2018 r. polski eksport mięsa wieprzowego wzrósł o ok. 4,5%, z 484 do 505 tys. ton. Zwiększyła się również skala importu – o ok. 6,5% w stosunku do 2017 r. – dodaje producent.

Grupa Kapitałowa Gobarto osiągnęła w 2018 r. przychody w wysokości 2,15 mld zł, o ponad 21% więcej niż w 2017 roku. Zysk ze sprzedaży wyniósł 3,5 mln zł, a wygenerowana przez Grupę EBITDA 46,59 mln zł, co oznaczało spadek tych dwóch wartości o odpowiednio 87,8% i 41,3%. Przyczyną takiego stanu rzeczy były stosunkowo niskie wyniki finansowe w segmentach Trzoda chlewna oraz Przetwórstwo. 

Najlepszy wynik w Grupie zanotował segment 'mięso i wędliny' reprezentowany przez spółkę Gobarto. Jego przychody wyniosły 1,68 mld zł, zysk operacyjny osiągnął wartość 17,35 mln zł, natomiast EBITDA segmentu – 35 mln zł.

Ogółem skonsolidowany zysk brutto Grupy zwiększył się o 13,6% - do 217 mln zł, natomiast wyższe koszty sprzedaży, koszty ogólnego zarządu i pozostałe koszty operacyjne przy niższych przychodach z pozostałej działalności przełożyły się na ujemny wynik operacyjny. Strata wyniosła 2,33 mln zł. Na poziomie netto Grupa odnotowała 17,8 mln zł straty wobec 31,12 mln zł zysku netto rok wcześniej.

Strategia na lata 2019-2024

Pod koniec stycznia tego roku zarząd Gobarto zakomunikował o przyjętej strategii rozwoju na lata 2019–2024, opierającej się na kilku kluczowych założeniach.

– Planujemy wzmocnienie dotychczasowej pozycji jednego z liderów w obszarze produkcji mięsa czerwonego w Polsce oraz maksymalne zbilansowanie pomiędzy poszczególnymi segmentami działalności, co przyczyni się do wzrostu efektywności i pozyskania dalszej przewagi konkurencyjnej. Będziemy też kontynuować rozwój produkcji tucznika w ramach programu Gobarto 500, który powstał w celu odbudowy rynku trzody chlewnej w kraju – powiedział Marcin Śliwiński, prezes zarządu Gobarto.

Grupa planuje również inwestować w nowe fermy zarodowe, zapewniające zaopatrzenie dla powstających w ramach programu Gobarto 500 ferm tuczowych. Nieodłącznym elementem rozwoju segmentu zwierzęcego będzie budowa biogazowni. Producent nie zamierza się skupiać wyłącznie na rynku polskim i rozszerzać działalność na rynkach eksportowych. Z kolei trwająca integracja oraz optymalizacja segmentu przetwórstwa ma na celu wypracowanie optymalnego modelu jego funkcjonowania, przekładającego się na lepsze wyniki finansowe w kolejnych kwartałach. W tym segmencie kluczową rolœę odegrać mają Zakłady Mięsne Silesia.

– Wzmocnienie pozycji rynkowej tej spółki jako jednego z liderów krajowego przetwórstwa mięsnego będzie możliwe dzięki wzrostowi produkcji i organicznemu rozwojowi sprzedaży przetworów z mięsa – deklaruje Gobarto. – W obszarze dystrybucji strategia zakłada zwiększanie wolumenu sprzedaży w oparciu o posiadane aktywa oraz ewentualne akwizycje. W planach jest także aktywna komercjalizacja posiadanych nieruchomości poprzez ich sprzedaż i wynajem, jak również partnerstwa strategiczne z podmiotami branżowymi.

Zdjęcie: Shutterstock

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.