Rośnie liczba cudzoziemców na rynku pracy

W I kwartale 2019 r. liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce wzrosła o 11 tys. osób. Zdecydowana większość obcokrajowców posiada zezwolenia na pobyt czasowy związany z pracą.

Najliczniej zwiększyła się grupa obywateli Ukrainy – o prawie 7,6 tys. osób. W dalszym ciągu notowany jest natomiast spadek liczby wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej.
 
Legalizacja pobytu
 
Cudzoziemcy chcący osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce składają w urzędach wojewódzkich wnioski o zezwolenia na pobyt. Osoby spełniające warunki wydania zezwolenia otrzymują dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju. Na początku kwietnia tego roku ważne zezwolenia na pobyt posiadało 383 tys. cudzoziemców. Według stanu na 1 stycznia 2019 r. i 2018 r. było to odpowiednio 372 tys. i 325 tys. osób.
 
W I kwartale tego roku największy wzrost liczby zezwoleń na pobyt dotyczył przede wszystkim obywateli: Ukrainy – o 7,6 tys. do 186,5 tys. osób, Białorusi – o 1,3 tys. do 21,5 tys. osób, Gruzji – o 0,5 tys. do 3,4 tys. osób, Indii – o 0,3 tys. do 9,1 tys. osób oraz Nepalu – o 0,2 tys. do 1,8 tys. osób. Najwięcej przybyło zezwoleń na pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat) – o 7,8 tys. oraz stały – o 2,3 tys.
 
Zdecydowanie najczęstszym celem pobytu cudzoziemców w Polsce jest chęć podjęcia pracy – w tym roku dotyczyło to prawie 72% spraw. Ponadto 10% wnioskodawców chciało pozostać w Polsce z powodów rodzinnych, a 7% – w związku z podjęciem lub kontynuacją studiów.
 
Najbardziej popularnymi regionami wśród cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt są Mazowsze – 114 tys. osób, Małopolska – 38 tys., Dolny Śląsk – 31 tys. oraz Wielkopolska – 30 tys. osób.
 
Powyższe dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo np. na podstawie wiz.
 
Ochrona międzynarodowa
 
W I kwartale br. wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej złożyło 960 cudzoziemców, w tym 580 po raz pierwszy. Oznacza to spadek o ok. 8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. Najczęściej o ochronę w Polsce ubiegali się obywatele Rosji – 570 osób, Ukrainy – 130 osób i Tadżykistanu – 36 osób. 
 
Cudzoziemcowi udziela się ochrony międzynarodowej, jeśli w jego kraju pochodzenia grozi mu prześladowanie lub rzeczywiste ryzyko utraty życia czy zdrowia. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, który szczegółowo analizuje poszczególne sprawy w celu sprawdzenia, czy danej osobie należy udzielić ochrony.
 
W tym roku decyzje o przyznaniu ochrony międzynarodowej otrzymało 96 cudzoziemców. Byli to głównie obywatele Rosji (39 os.), Ukrainy (9 os.) i Tadżykistanu (9 os.). Decyzje negatywne otrzymało 515 osób, a 355 postępowań umorzono. Sprawy są umarzane w sytuacji, gdy cudzoziemiec opuścił Polskę, nie czekając na wydanie decyzji (najczęściej udając się do państw Europy Zachodniej).
Zdjęcie: Shutterstock