Jest apel do posłów o poparcie Karty Dużej Rodziny w aptekach

3 kwietnia sejmowa Komisja Zdrowia zajmie się projektem nowelizacji ustawy Prawo Farmaceutyczne, z którego po konsultacjach społecznych zniknął zapis umożliwiający aptekom udział w programie Karta Dużej Rodziny. Organizacje pracodawców apelują o przywrócenie aptekarzom takiej możliwości.

Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz
Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET wystosowały wspólny list do wicepremier Beaty Szydło,
szefów resortów zdrowia, rodziny i sprawiedliwości, jak również do parlamentarzystów, w którym wyrażają
sprzeciw wobec usunięcia z projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego zmiany umożliwiającej aptekom
udział w programie Karta Dużej Rodziny (KDR).

Obniżenie wydatków ponoszonych na produkty nieobjęte refundacją jest dla rodzin wielodzietnych korzystających z Karty Dużej Rodziny istotne i co więcej, oczekiwane. Aż 45% uczestników badań, których wyniki zostały przytoczone w raporcie NIK w 2016 r., uznało brak możliwości zakupu tańszych leków za jeden z najważniejszych mankamentów rządowego programu.

Sygnatariusze listu proszą o nieuleganie presji korporacji zawodowej aptekarzy, której działania - ich zdaniem - doprowadziły do usunięcia z projektu nowelizacji zapisów umożliwiających aptekom oferowanie rodzinom wielodzietnych zniżek na nierefundowane leki i wyroby medyczne. Przypominają, że w ciągu ostatnich miesięcy samorząd aptekarski protestował również przeciw możliwości dostarczania leków i wyrobów medycznych do domów osób niepełnosprawnych. Pracodawcy wskazują, że tylko dzięki stanowczej postawie decydentów usługi te będą mogły być wkrótce realizowane.

- Korporacja zawodowa aptekarzy nieustannie podkreśla rolę apteki jako placówki ochrony zdrowia
publicznego i troskę o pacjenta. Tymczasem, w obronie interesów ekonomicznych właścicieli części małych
aptek robi wszystko, aby zablokować działania propacjenckie na polskim rynku aptecznym – mówi Marcin
Piskorski, prezes Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET. Wskazuje w tym zakresie m.in. na list
otwarty prominentnych członków samorządu aptekarskiego, w którym kategorycznie sprzeciwili się zmianie
prawa farmaceutycznego, umożliwiającej wprowadzenie rządowego programu wspierania rodzin
wielodzietnych do aptek, a właścicieli aptek chcących dołączyć do programu KDR oskarżyli o jak najgorsze
intencje.

ZPA PharmaNET oraz pozostałe organizacje pracodawców od wielu lat zgłaszają Ministerstwu Zdrowia oraz
Ministerstwu Rodziny gotowość uczestniczenia aptek w rządowym programie KDR. Obecnie nie jest to
możliwe. Przyczyną jest brzmienie art. 94a Prawa farmaceutycznego, zakazującego reklamy aptek, który w
ciągu siedmioletniej praktyki stosowania stał się zakazem jakiejkolwiek komunikacji pomiędzy pacjentem a
farmaceutą i apteką.

W praktyce sądowo-administracyjnej każda informacja czy wyróżnienie się apteki i punktu aptecznego jest
uznawane za niedopuszczalną i podlegająca karze reklamę. Apteki nie mogą informować o akcjach
promujących zdrowie, akcjach profilaktycznych związanych z pomiarem ciśnienia czy poziomu cukru oraz
opiece farmaceutycznej czy innych usługach farmaceutycznych świadczonych w aptece (np. przegląd leków
przed wyjazdem na wakacje). W konsekwencji doprowadziło to do zaniechania jakichkolwiek działań prozdrowotnych, do których apteka, jako placówka zdrowia publicznego jest z istoty uprawniona czy wręcz
zobowiązana.

- Sytuacja ta jest ewenementem na tle krajów rozwiniętych, gdzie standardem wspieranym przez państwo są usługi i programy realizowane w aptekach, zaś komunikacja, lojalność i zaufanie pomiędzy pacjentem a farmaceutą i apteką są pożądaną wartością społeczną. Niestety, w Polsce powyższe działania i relacje uznawane są za łamanie prawa - podkreśla prezes ZPA PharmaNET Marcin Piskorski. Warto podkreślić, że polskie apteki nie mogą uczestniczyć także w innych niż KDR programach prospołecznych, w szczególności w organizowanych przez samorządy lokalne tzw. kartach seniora.

Potrzebę włączenia aptek do KDR oraz programów skierowanych do seniorów sygnalizują od dłuższego czasu również liczne samorządy terytorialne. Należy pamiętać, że dla wielu osób w Polsce, szczególnie seniorów, osób
przewlekle chorych i rodzin wielodzietnych, nadal istotną barierę w dostępności do leków stanowi cena.
Organizacje pracodawców, mając na uwadze dobro polskich pacjentów, apelują więc do parlamentarzystów
o uwzględnienie w procedowanej nowelizacji farmaceutycznego zmian, umożliwiających aptekom i punktom
aptecznym udział w rządowym programie Karty Dużej Rodziny.