Dino pożyczyło 150 mln zł

Sieć sklepów proximity zaciągnęła dwa kredyty na łączną kwotę 150 mln złotych.

Dino ze środków tych zamierza finansować dalszy rozwój sieci. Kredyty, jeden na 80 mln zł, a drugi, zaciągnięty przez spółkę zależną Dino Południe, na 70 mln zł zostały udzielone przez bank PKO BP.

– Umowy zostały podpisane w celu finansowania dalszego rozwoju sieci sklepów prowadzonych przez spółkę pod marką Dino oraz zaplecza logistycznego – poinformowała sieć w komunikacie. – Kredyty zostały udzielone w walucie polskiej na okres od 11 lutego 2019 r. do 11 sierpnia 2026 r.

Oprocentowanie Kredytów ustalane będzie według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M, powiększonej o marżę PKO BP – podano.

Zabezpieczeniem pożyczek są hipoteki umowne do kwoty 225 mln zł na nieruchomościach należących do Dino oraz do Dino Południe zabudowanych sklepami oraz magazynami spółki, weksle in blanco wystawione przez kredytobiorców wraz z deklaracjami wekslowymi, przelew wierzytelności pieniężnych z umów ubezpieczenia nieruchomości stanowiących zabezpieczenie; oraz w przypadku umowy podpisanej przez Dino Południe poręczenie według prawa cywilnego wystawione przez spółkę, które po całkowitym wykorzystaniu kredytu zostanie zastąpione przystąpieniem do długu przez Dino w charakterze dłużnika solidarnego.

Sieć Dino ma w tym roku uruchomić 160-170 sklepów i przekroczyć liczbę tysiąca placówek. Rok 2020 natomiast planuje zakończyć z 1200 sklepami.

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.