Właśnie podpisana została umowa na realizację trzech zadań w ramach projektu Platforma Żywnościowa pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a konsorcjum w składzie: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Towarowa Giełda Energii oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych.

Do zadań, o których mowa należą: opracowanie studium wykonalności projektu, opracowanie zasad, procedur, wzorów dokumentów związanych z pilotażowym wdrażaniem projektu oraz pilotaż proponowanego rozwiązania „Platformy Żywnościowej".

Minister podkreślił, że zawarte dziś porozumienie, to pierwszy krok do stworzenia giełdy, o której mówi się od lat.

– Dotychczas z jednej strony byli rolnicy, którzy chcieliby uzyskiwać za swoje produkty godziwą cenę. Z drugiej natomiast odbiorcy, którzy niejednokrotnie wykorzystywali swoje chwilowe przewagi rynkowe, dyktując niekorzystne dla rolników ceny. Giełda będzie takim miejscem, gdzie zbiegać się będą oferty z całego rynku. Zarówno tych , którzy mają produkt, jak i oferty tych, którzy tego produktu poszukują, bo chcą na nim zarobić. Tam następuje obiektywne ustalenie wartości towaru na rynku – podkreślił Jan Krzysztof Ardanowski.

Koncepcja utworzenia Platformy Żywnościowej jest odpowiedzią na sytuację na rynku rolnym i postulaty przedstawicieli branży rolno-spożywczej. Została przygotowana po konsultacjach z organizacjami branżowymi, w tym zrzeszającymi podmioty działające na rynku zbóż.

Minister zaznaczył, że giełda będzie platformą dla większego obrotu. – Drobnym rolnikom dedykowane są działania związane ze sprzedażą bezpośrednią i rolniczym handlem detalicznym. Dla większych będzie Platforma Żywnościowa - mówi Ardanowski. Szef resortu rolnictwa dodał, że również ci drobniejsi rolnicy będą mieli możliwość lokowania swoich produktów poprzez wspólną sprzedaż. Dzięki łączeniu się w grupy czy spółdzielnie rolnicy będą mogli zwiększyć i ujednolicić swoją partię towaru, a następnie z nią wystartować na giełdzie, uzyskując dobrą cenę.

Projekt wchodzi w fazę analityczną. Minister przewiduje, że Platforma będzie dedykowana głównie producentom zbóż, rzepaku i innych trwałych produktów, które można przechowywać przez dłuższy czas. Będą to produkty, które mogą być przechowywane, które są w obrocie na głównych giełdach światowych, w Chicago czy w Paryżu. Te produkty będą również przedmiotem obrotu giełdy polskiej.

Platforma Żywnościowa jest przedsięwzięciem ujętym w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), realizowanym w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) GOSPOSTRATEG przez konsorcjum w składzie: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa − lider projektu; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej − Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 czerwca 2018 r., natomiast termin jego zakończenia został ustalony na 31 sierpnia 2020 r.

Przy tworzeniu Platformy Żywnościowej zostaną wykorzystane najnowsze wzorce technologiczne umożliwiające nowoczesny handel, dzięki czemu ma ona szansę stać się prekursorskim przedsięwzięciem na rynku krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Utworzenie Platformy Żywnościowej przyczyni się do koncentracji podaży krajowych towarów rolno-spożywczych. Pozwoli to na tworzenie dużych jednorodnych partii oraz na ograniczenie kosztów transakcyjnych i ryzyka handlowego, w tym zmniejszenie ryzyka cenowego, dzięki wystandaryzowanym umowom i produktom.

Projekt umożliwi polskim podmiotom − małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) − wykorzystanie w pełni ich potencjału I możliwości poprzez oferowanie rodzimych produktów na rynkach UE oraz rynkach pozaunijnych. Przyczyni się to do zwiększenia konkurencyjności krajowych firm, poprawy ich dochodowości, a także do przejrzystego podziału wartości dodanej w łańcuchu dostaw żywności opartego na zasadzie partnerstwa.

– Dla mnie ważne jest też to, że giełda da możliwość zawierania nie tylko kontraktów typu SPOT, lecz  także w dalszej perspektywie kontraktów terminowych, czyli da możliwość ustalania cen transakcyjnych zbiorów, które będą dopiero za kilka miesięcy – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski.

Zdjęcie: Flickr.com