GUS przeprowadził badanie modułowe pt. „Praca a obowiązki rodzinne", z którego wynika, że w II kwartale 2018 r. spośród 22 mln 969 tys. osób w wieku 18 - 64 lata sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku poniżej 15 roku życia (własnymi, bądź partnera/partnerki) deklarowało 7 mln 457 tys. osób. Wśród tej grupy najliczniejszą grupę (5 mln 388 tys., tj. 72,3%) stanowiły osoby w wieku od 30 do 44 lat.

Osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi do 15 roku życia zapytano o to, czy obowiązki opiekuńcze miały wpływ na ich obecną sytuację zawodową. W większości przypadków okazało się, że nie – dotyczyło to 4 mln 497 tys. osób (tj. 83% respondentów).

W przypadku osób pracujących, które w związku z opieką nad dziećmi dokonały zmian w swoim życiu zawodowym największą grupę (234 tys., tj. 3,9%) stanowiły osoby, które zmniejszyły dotychczasowy wymiar czasu pracy oraz osoby, które podjęły działania mające na celu podniesienie wynagrodzenia (207 tys., tj. 3,5%). Najrzadziej wskazywanym działaniem podejmowanym z uwagi na sprawowanie opieki nad dziećmi, była zmiana zakresu obowiązków zawodowych na mniej obciążające (106 tys., tj. 1,8%).

Dla większości osób pracujących sprawujących obowiązki opiekuńcze łączenie pracy zawodowej i opieki nad innymi nie stwarzało szczególnych trudności – taki wariant odpowiedzi wybrało 4 mln 495 tys. osób, tj. 68,4%. Pozostałe osoby wskazały natomiast na trudności związane m.in. z długim czasem pracy (570 tys., tj. 8,7%), wymagającym lub męczącym rodzajem pracy (526 tys., tj. 8,0%), a także z nieprzewidywalnością lub niekorzystnym harmonogramem pracy (340 tys., tj. 5,2%).

500+

W badaniu modułowym „Praca a obowiązki rodzinne" respondentów zapytano również, czy w związku z otrzymywaniem świadczenia rodzinnego 500+ podjęli oni jakiekolwiek działania zmierzające do zmiany ich sytuacji na rynku pracy. Pytanie to odnosiło się do całego okresu otrzymywania świadczenia.

Okazało się, że w zdecydowanej większości przypadków świadczenie 500+ nie miało bezpośredniego wpływu na działania podejmowane przez respondentów na rynku pracy. Spośród 5 mln 933 tys. osób w wieku 18 - 64 lata, będących członkami gospodarstw domowych, które obecnie otrzymują lub w przeszłości otrzymywały to świadczenie, 95,1% osób (tj. 5 mln 641 tys.) nie podjęło żadnych działań w celu zmiany swojej sytuacji na rynku pracy, będących efektem otrzymywania tego świadczenia. Niewielkie różnice widoczne były w tej kwestii pomiędzy kobietami a mężczyznami - 98% mężczyzn nie podjęło żadnych działań zmierzających do zmiany ich sytuacji na rynku pracy, natomiast wśród kobiet odsetek ten kształtował się na poziomie 92,6%.

Podjęcie działań w celu zmiany swojej dotychczasowej sytuacji na rynku pracy, które były efektem otrzymywania świadczenia 500 + zadeklarowało jedynie 291 tys. osób - zdecydowanie więcej było wśród nich kobiet (238 tys.) niż mężczyzn (53 tys.).

Wśród osób, które podjęły jakieś działania najczęściej wskazywaną zmianą, dokonaną pod wpływem otrzymywania świadczenia 500+ było podjęcie pracy (76 tys. osób) oraz rozpoczęcie poszukiwania pracy (75 tys. osób). Przeciwstawne działania tzn. zaprzestanie poszukiwania pracy i rezygnację z pracy zadeklarowało odpowiednio 34 tys. i 33 tys. osób.