JPK już dla wszystkich

Od 2018 r. każdy podatnik podatku VAT, w tym mikroprzedsiębiorca, będzie miał obowiązek przesyłania do Krajowej Administracji Skarbowej plików JPK VAT.

Zgodnie z art. 82 § 1b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa podatnicy podatku VAT są zobowiązani do przekazywania elektronicznie szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o prowadzonej ewidencji podatku VAT w postaci elektronicznej, „odpowiadającej strukturze logicznej plików”.
 
Chodzi o tzw. Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT, wysyłany w terminach miesięcznych, analogicznie jak deklaracja podatkowa VAT-7, tj. do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym.
 
Obowiązek ten dotyczy tylko podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Należy jednak pamiętać, iż od 1 stycznia 2018 r. wszystkie rejestry VAT będą musiały być prowadzone w wersji elektronicznej.
 
Wprowadzenie JPK VAT nie jest nowością. Do tej pory objęte nim były tylko duże i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Od 2018 r. obowiązek przekazywania plików JPK VAT dotyczył będzie również mikroprzedsiębiorców.
 
Gwoli wyjaśnienia, w rozumieniu wspomnianej ustawy uważa się za takiego przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
• zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
• osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych
2 mln euro.
 
W praktyce od 1 stycznia 2018 r. do przesyłania plików JPK VAT zobowiązani będą już wszyscy podatnicy podatku VAT z wyjątkiem:
• podatników, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług,
• podatników korzystających ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT na podstawie art. art. 113 ust. 1 lub 9 Ustawy VAT, w tym m.in. podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł oraz
• organizacji międzynarodowych, które realizują zadania publiczne.

Czym są pliki JPK?
Jest to forma przekazywania przez podatników informacji dotyczących ksiąg oraz dokumentów podatkowych. Do momentu wprowadzenia obowiązku stosowania JPK organy podatkowe nie mogły żądać przekazywania np. w ramach kontroli podatkowych danych w określonej formie, umożliwiającej ich szybką i efektywną obróbkę analityczną. W rezultacie kontrole były bardzo czasochłonne i nie zawsze pozwalały na wykrycie wszystkich nieprawidłowości.
 
Jednolity Plik Kontrolny miał to zmienić. Zobowiązuje on podatnika do wygenerowania, a także przekazania plików w narzuconym przez Ministra Finansów standardzie oraz formie. Pliki są tworzone w informatycznym formacie XML oraz przekazywane organom podatkowym elektronicznie lub na informatycznym nośniku danych.
Obowiązek przekazywania plików JPK dotyczy dwóch rodzajów sytuacji: na wezwanie organu podatkowego oraz bez wezwania.
 
Zgodnie art. 193a § 1 ww. ustawy w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą. Takie wezwanie może nastąpić tylko w ramach trybów przewidzianych przepisami Ordynacji podatkowej. W praktyce będzie to:
• kontrola podatkowa,
• czynności sprawdzające, w tym tzw. kontrola krzyżowa,
• postępowanie podatkowe.
 
Obecnie jest siedem struktur plików JPK, tj.: księgi rachunkowe, wyciąg bankowy, magazyn, ewidencje zakupu i sprzedaży VAT, faktury VAT, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów. Comiesięczny obowiązek przekazywania informacji dotyczy struktury Ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Pozostałe struktury powinny być przekazywane na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej.
Jak na razie obowiązek przesyłania plików JPK na wezwania organów podatkowych dotyczy jedynie dużych przedsiębiorców w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Pozostali przedsiębiorcy będą nim objęci od 1 lipca 2018 r.
 
Druga sytuacja to obowiązek przesyłania JPK bez wezwania organu podatkowego. Dotyczy ona tylko plików JPK VAT, czyli tych z danymi z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (rejestr VAT). Dane powinny zostać przesłane za okresy miesięczne oraz w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.
Obowiązek przekazywania plików JPK VAT bez wezwania był wprowadzany stopniowo. Ostatnim etapem jest wprowadzenie go od 2018 r. dla mikroprzedsiębiorców. W praktyce pierwsze pliki JPK VAT mikroprzedsiębiorcy będą zobowiązani obligatoryjnie wysłać za miesiąc styczeń 2018 r. w terminie do 25 lutego 2018 r.

Narzędzia przesyłu danych
W związku z nowym obowiązkiem każdy mikroprzedsiębiorca będzie musiał wprowadzić zmiany w swoim systemie informatycznym, pozwalającym na generowanie plików JPK w formacie XML. Pliki JPK muszą być zgodne z tzw. strukturami logicznymi opublikowanymi na stronach internetowych Ministra Finansów.
 
Mimo że obowiązek przesyłania plików JPK od 1 stycznia 2018 r. będzie dotyczył mikroprzedsiębiorców tylko w zakresie plików JPK VAT, warto rozważyć już teraz przystosowanie swojego systemu finansowo-księgowego do wysyłania również pozostałych rodzajów plików JPK. Organy podatkowe będą uprawnione do ich żądania już do 1 lipca 2018 r.
 
Schematy plików JPK zawierają bardzo dużo pozycji, których wypełnienie jest obligatoryjne w większości przypadków. Nie zawsze jednak możliwe będzie bezpośrednie przypisanie polom w schemacie JPK odpowiedniej wartości z systemu księgowego podatnika. Dlatego niezbędna w tym zakresie jest ścisła współpraca komórek podatkowych z dostawcą systemu informatycznego. Warto rozpocząć z nim rozmowy już teraz. Implementacja odpowiednich interfejsów może wymagać czasu oraz odpowiednich nakładów pieniężnych.
JPK VAT zawiera zarówno dane identyfikujące podatnika oraz właściwy urząd skarbowy (np. NIP, REGON, kod urzędu skarbowego) oraz dane, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych. Celem plików JPK jest odwzorowanie danych zawartych w ewidencji zakupu i sprzedaży. Dlatego dane wykazane w JPK VAT powinny być zgodne z danymi ujętymi w deklaracji VAT.
 
Pliki JPK VAT powinny być wysyłane bez wezwania w formie elektronicznej do Ministra Finansów. Możliwe jest również skorzystanie z aplikacji Klient JPK 2.0, która pozwala bezpłatnie i bezpieczne wygenerować oraz wysłać plik JPK. Aplikacja dostępna jest na stronie internetowej Ministra Finansów.
 
Dodatkowo resort planuje na początku 2018 r. udostępnienie bezpłatnej aplikacji komputerowej, która umożliwi wystawianie i ewidencjonowanie faktur VAT oraz generowanie i wysyłanie plików JPK VAT bez konieczności zmian w systemie finansowo-księgowym podatnika. Co więcej, rozważa również możliwość zastąpienia deklaracji VAT-7 plikami JPK VAT. W tym celu prowadzone są obecnie konsultacje społeczne. Jeśli takie rozwiązanie zostanie przyjęte, wiązałoby się ze zmianą struktury logicznej pliku JPK oraz zakresu przesyłanych danych.
 
Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) organizują ogólnopolską akcję szkoleniową „Wtorki z JPK". Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,5 mln mikroprzedsiębiorców (firmy do 10 osób, rozliczające podatek VAT) dołączy do grona podatników VAT, którzy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłania jej w wersji elektronicznej jako Jednolitego
 
Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Bezpłatne szkolenia nt. tworzenia i przesyłania JPK_VAT przeprowadzają eksperci KAS w każdy wtorek listopada (7.11, 14.11, 21.11, 28.11) we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce, z wyjątkiem urzędów wyspecjalizowanych. Przedsiębiorcy mogą uczestniczyć w szkoleniach w dowolnych urzędach, również w tych, w których nie rozliczają się na co dzień. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych poszczególnych izb administracji skarbowej i urzędów skarbowych.
 
ARKADIUSZ DUDA, doradca podatkowy w kancelarii Zimny Doradcy Podatkowi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artykuł z cyklu, któremu patronuje kancelaria BMSP Boryczko Malinowska
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
SZKOLENIA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW
Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) organizują ogólnopolską akcję szkoleniową „Wtorki z JPK". Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,5 mln mikroprzedsiębiorców (firmy do 10 osób, rozliczające podatek VAT) dołączy do grona podatników VAT, którzy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłania jej w wersji elektronicznej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Bezpłatne szkolenia nt. tworzenia i przesyłania JPK_VAT przeprowadzają eksperci KAS w każdy wtorek listopada (7.11, 14.11, 21.11, 28.11) we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce, z wyjątkiem urzędów wyspecjalizowanych. Przedsiębiorcy mogą uczestniczyć w szkoleniach w dowolnych urzędach, również w tych, w których nie rozliczają się na co dzień. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych poszczególnych izb administracji skarbowej i urzędów skarbowych. za
 

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.