Polska nie będzie wolna od upraw GMO

W czwartek 8 czerwca odbędzie się posiedzenie podkomisji w sprawie ustawy o GMO, która otwiera Polskę na uprawy GMO.

Zdjęcie (budynek Kancelarii Sejmu): Flickpr.com

Mimo społecznych konsultacji, m.in. z polskimi rolnikami reprezentowanymi przez Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC, PiS chce utrzymania zapisu o możliwości tworzenia stref upraw GMO w naszym kraju. Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie modyfikowanych zbiera się w najbliższy czwartek 8 czerwca.

Ma być wówczas opiniowany projekt, w którym zamiast proponowanych przez rolników i ekologów zapisów:
"
Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się strefą wolną od upraw GMOma być zapis: "Dopuszcza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzenie uprawy GMO wyłącznie na gruntach rolnych w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze, zwanej dalej strefą prowadzenia uprawy GMO, po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w ust. 3. Uprawę GMO prowadzi się zgodnie z określonymi w tym zezwoleniu warunkami, sposobem i terminem."

Wiceszef Ministerstwa Środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski przekonywał przy okazji konsultacji społecznych, że resort środowiska jest zdecydowanym przeciwnikiem upraw GMO w Polsce i stanowisko rządu w tej sprawie jest jednoznaczne.

Wyjaśniał, że projekt - owszem - przewiduje możliwość prowadzenia upraw GMO w specjalnych strefach, ale tylko wówczas gdy zgodę na ich utworzenie wydałby minister środowiska, pod bardzo rygorystycznymi warunkami. Taka "furtka" wynika natomiast z faktu, że w myśl zapisów zawartych w unijnej dyrektywie 2001/18 państwo członkowskie nie może zakazać wprost upraw GMO.

- Wprowadzane przedmiotową zmianą przepisy będą martwe. Są tylko i wyłącznie formalnym wykonaniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Formalnie musimy te przepisy wprowadzić, ale jestem przekonany, że ten rejestr będzie pusty - mówił PAP Szweda-Lewandowski.


Ilona Mrozowska 4595 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.