Auchan po kontroli

Zarzuty zmuszania pracowników do składania oświadczeń o korzystaniu z 500+ pod groźbą zwolnienia z pracy nie potwierdziły się.

Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę w centrali, sklepach i centrach dystrybucyjnych należących do Auchan Polska, a także w 10 sklepach prowadzących działalność pod szyldem Auchan, a należących do spółki Arel. Odbyła się ona na wniosek Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, a także doniesień w mediach. Chodziło o sygnały, że pracownicy są zmuszani do składania oświadczeń, w celu korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, o pobieraniu środków w ramach programu „Rodzina 500plus” - pod groźbą zwolnienia z pracy.

Inspektorzy sprawdzali: procedurę odbierania oświadczeń od osób uprawnionych do korzystania z funduszu (zarówno co do określonego regulaminem zakresu zbieranych danych, jak i trybu ich pozyskiwania); czy oświadczenia składane są dobrowolnie i wyłącznie przez osoby ubiegające się o świadczenia; a także czy zbierane są dane dotyczące pobierania przez pracowników świadczenia 500+, czy też pracownik jest zobligowany wyłącznie do wykazania kwoty świadczenia w oświadczeniu o wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny.

Inspektorzy pracy odebrali pisemne oświadczenia od dyrektorów hipermarketów, senior managerów i pracowników działu zasobów ludzkich oraz pracowników uprawnionych do korzystania ze świadczeń funduszu, w tym tych, którzy złożyli wnioski o przyznanie świadczeń. Dodatkowo pozyskiwali wyjaśnienia podczas spotkań z przedstawicielami organizacji związkowych i Komisji Socjalnych, jak również oceniali wnioski złożone przez osoby ubiegające się o świadczenia.

Kontrola wykazała, że wszystkie oświadczenia dla celów przyznania świadczeń z funduszu składane były dobrowolnie i wyłącznie przez osoby ubiegające się o świadczenia. Nie ujawniono ani jednego przypadku wymuszenia złożenia oświadczenia pod groźbą zwolnienia z pracy.

W żadnej z kontrolowanych placówek nie zbierano danych o fakcie pobierania świadczenia wychowawczego. Natomiast w trzech hipermarketach pracownicy byli ustnie lub poprzez plakaty informowani o konieczności wliczenia otrzymywanego świadczenia wychowawczego do kwoty dochodu stanowiącego podstawę przyznawania świadczeń. Jednakże nawet w tych przypadkach pracownicy nie byli proszeni o dodatkowe dokumenty, a pracodawca nie weryfikował złożonych oświadczeń.

Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie skierował do prezesa zarządu Auchan Polska pismo podsumowujące wyniki przeprowadzonych kontroli. Wskazał na rozbieżności w zakresie ustalania dochodu stanowiącego podstawę przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Za konieczne uznał podjęcie działań systemowych na poziomie centralnym celem ich usunięcia. Działania te powinny w szczególności polegać na wypracowaniu, w porozumieniu ze związkami zawodowymi, jednolitego sposobu ustalania dochodu.

PIP stoi na stanowisku, że żadne przepisy nie nakładają obowiązku doliczania do przychodu pracownika wypłat z programu 500+. To świadczenie jest nieopodatkowane i nie podlega egzekucji komorniczej, nie powinno więc być wliczane do przychodu pracownika. Ponadto charakter celowościowy świadczenia wychowawczego 500+ jest zbliżony do świadczenia socjalnego i sprawia, że brak jest podstaw do uznania, iż kwota mająca na celu poprawę sytuacji materialnej rodziny może być uwzględniana przy ustalaniu wysokości innego świadczenia tego rodzaju. PIP zaleca, by nie uwzględniać świadczenia 500+ przy przyznawaniu pomocy ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

 

Barbara Mikusińska 774 Artykuły

Współtwórczyni „Handlu”. Od początku jego istnienia, czyli od 1993 r., redaktor naczelna. Globtroterka.